В процес на закриване са 13 от общо 31 домове за медико-социални грижи за деца в страната. 

 
Домовете за медико-социални грижи за деца се преструктурират, като целта е децата да бъдат изведени от домовете и да бъдат отглеждани в най-естествената им среда - семейството, като в същото време им се осигуряват специализирани медицински грижи, казва министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. 
 
През февруари 2010 г. Министерският съвет прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. В резултат на изпълнението на стратегията се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции за деца от 0 до 3 години след приключване на реформата.  
        
Предвижда се да бъдат реализирани няколко проекта в рамките на 15 години, като те са обезпечени със средства от европейските оперативни програми и националния бюджет, който след края на проектите трябва да осигури устойчивост на новите услуги. Планираните мерки са насочени към подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяване на изоставянето като превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация. 
 
Усилията са насочени към въвеждане на приемната грижа в национален мащаб като основна алтернатива на настаняването в специализирана институция.         
 
Спрямо концепцията за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), са определени 8 пилотни домове - в Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Търговище, Русе и „Св. Параскева” в София. 
 
От началото на миналата година е закрит първият дом за медико-социални грижи за деца - в Тетевен, който беше преструктуриран в Център за обществена подкрепа и предоставя към момента социални услуги за деца от общността и техните семейства. 
 
До края на тази година се очаква да бъде закрит ДМСГД – с. Широка Лъка, област Смолян. Закриването на домовете във Варна, Добрич и Плевен ще бъде извършено до 2015 г. Така общият брой на домовете, които в момента са в процес на закриване, е 13 от общо 31 в страната.   
 
Министерство на здравеопазването разработи и ръководство за превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. В лечебните заведения за болнична помощ с родилни отделения са въведени Правила за организация и дейности по превенция на изоставянето на деца. Медицинският персонал на родилно отделение има ангажимент да подаде сигнал към съответния отдел за закрила на детето, както и да осигури съдействие в работата на социалните работници на територията на лечебното заведение.