Изпълнителната агенция по трансплантация разработи онлайн административни услуги, от които ще се възползват гражданите, 46 лечебни заведения, 18 тъканни банки и 34 центъра по асистирана репродукция.
 
Средствата за изпълнението й са предоставени по Оперативна програма „Административен капацитет“.
 
Съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, които агенцията предоставя електронно, ще бъдат достъпни за гражданите и бизнеса: издаване на разрешение за осъществяване на дейност като тъканна банка; вписване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи; регистриране на трансплантационна процедура по вземане на органи от донор в мозъчна смърт; регистриране на трансплантационна процедура по вземане и присаждане на орган от жив донор; регистриране на трансплантационни процедури по вземане на тъкан или клетки; регистриране на трансплантационни процедури по присаждане на тъкан или клетки; регистриране на договори за дарение на средства за дейности по трансплантация; изготвяне на справка на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им; издаване на удостоверение на лечебни заведения за дейности по трансплантация; проверка в регистъра на агенцията на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване и проверка в регистъра на агенцията на донорите на яйцеклетки.
NEWS_MORE_BOX
 
В изпълнение на един от приоритетите на „Националната програма за развитие: България 2020” в областта на здравеопазването - развитие на електронното здравеопазване и телемедицинските услуги, Изпълнителната агенция по трансплантация подобрява комплексното административно обслужване на гражданите и бизнеса, като въвежда електронни услуги за лечебните заведения и осигурява оперативна съвместимост между интегрираната информационна сситема, предоставяща онлай услуги и дигиталзизираните регистри на агенцията (публичени и служебен).
 
Проектът е първи по рода си в сферата на здравеопазването и съществено ще намали документооборота между лечебните заведения и институцията.
 
Средният поток от преписки към агенцията, свързан само с регистрирането на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетирана на органи, тъкани и клетки, е 50 преписки на ден.
 
В рамките на една календарна година ще се постигне значително намаление на документооборота, постъпващ в агенцията, от една страна, а от друга – ще се улесни работата на служителите, като се автоматизира процесът на обработка на данни и се сведе до минимум вероятността от допускане на грешки.