Честотата и смъртността от различните видове рак са свързани със специфичните различия между половете. Половите различия в епидемиологията на рака са едно от най-значимите открития. Мъжете са по-засегнати от смърт от рак, особено от хематологични злокачествени заболявания. Разликата между половете в заболеваемостта от рак се дължи на регулацията на генетично и молекулярно ниво и половите хормони, като естроген.


На генетично и молекулярно ниво генният полиморфизъм и разликите в метаболизирането на лекарствата генерират различия в честотата на рака между мъжете и жените. Половите хормони модулират генната експресия при различните видове рак. Генетичните или хормоналните разлики между мъжете и жените определят ефекта от химиотерапията. До днес проучванията върху животни и клиничните изпитвания, изследващи химиотерапията, показват разлики при половете.


Използването на химиотерапия, без да се вземат предвид разликите при половете, може да доведе до несъответствие между ефикасността и токсичността между двата пола.Въз основа на наличните научни доказателства, подкрепящи различията между половете при химиотерапията, всички клинични изпитвания при рак трябва да вземат под внимание половите разлики при честота и смъртността от рак, генетична и молекулярна основа на рака, половите хормони при заболеваемост от рак и ефикасност и токсичност на химиотерапията.


Честотата при развитието на рака и смъртността от него са по-високи при мъжете, отколкото при жените. Ракът на пикочния мехур, стомаха, черния дроб и левкемията са диагностицирани по-често при мъже, отколкото при жени. Белодробният и стомашният рак, които са водещи причини за смърт от рак, показват по-висока смъртност при мъжете, отколкото при жените. Специфичните за мъжете онкологични заболявания като рак на простатата също представляват изявена причина за смърт от рак.


При пациенти с колоректален карцином, жените развиват злокачественото заболяване десностранно, докато мъжете развиват болестта повече от лявата страна. Десностранният рак на дебелото черво се свързва с по-голяма тежест в сравнение с рака, който се развива от лявата страна. Причината за различията в местоположението може да се дължи на разликите в нивото на естроген между мъжете и жените.


Библиография:
Anderson GD. Sex and racial differences in pharmacological response: where is the evidence? Pharmacogenetics, pharmacokinetics, and pharmacodynamics.
Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality.