Историята

С тази история искам отново да обърна внимание на един нелеп проблем в българското здравеопазване, който съществува от години и няма никаква воля той да бъде решен. Това е масовото правене на спермограми в клинични лаборатории, които нямат право да предлагат това изследване. Стефан пристигна при мен с погрешно поставено заключение при поредица от спермални анализи. В резултат на това при двойката беше приложена вътрематочна инсеминация – процедура, напълно безполезна при наличие на глобозооспермия.

 


Какво е глобозооспермия?

Глобозооспермия (globozoospermia) е медицински термин, който описва специфичен структурен дефект в главата на сперматозоидите. Те нямат акрозома и са кръгли, вместо с обичайната елипсовидна форма. Терминът идва от старогръцки и латински и е съчетание на думите glogus – кълбо, ζωοv, zoon – живо същество и σπέρμα, sperma – сперма, семе. 
Това е рядка форма на мономорфна тератозооспермия, която засяга фертилитета при мъжа до невъзможност за постигане на бременност по естествен път. Поради липсата на акрозомни ензими сперматозоидите не могат да пробият обвивката на яйцеклетката и да извършат оплождане. Честотата на успешните ин витро процедури също е по-ниска поради липсата на спонтанна ооцитна активация.


Честотата на засягане е трудно да се определи поради изключително малкия брой (няколко стотин) съобщени случаи в световен мащаб. Ние имаме наблюдение върху петима пациенти.

 

Видове глобозооспермия

Съществуват две групи глобозооспермия:

  • Частична – когато част от сперматозоидите (повече от 50%) са без акрозома, но в семенната проба има и сперматозоиди с акрозома.
  •  Пълна – когато 100% от сперматозоидите са без акрозома.

Вероятно тези две групи са всъщност различни синдроми, а не варианти на едно и също заболяване.

 

Генетични причини

Повече от 70% от мъжете с това състояние имат мутации в DPY19L2 (SPATA34). Цитогенетичната локализация на дефекта се намира в късото рамо на 12-та хромозома. Фенотипно това се изразява в SPGF9 (spermatogenic failure). Генът DPY19L2 предоставя инструкции за създаване на протеин, който се намира в развиващите се спермални клетки. Протеинът DPY19L2 играе роля в развитието на акрозома - подобна на шапка структура в главата на сперматозоидите. Акрозомата съдържа ензими, които разграждат външната мембрана на яйцеклетките, което позволява на сперматозоидите да оплождат. В хода на своето развитие акрозомата се свързва с ядрото на клетката. Протеинът DPY19L2, който се намира в мембраната на ядрото, помага да се прикрепи формиращата се акрозома към ядрената мембрана.

 

Най-малко 17 генни дефекта на DPY19L2 са открити при мъже с глобозоспермия. Повечето от тях са делеции - загуба на големи региони на гена или дори на целия ген. Други променят единични белтъчни блокове (аминокиселини) в протеина DPY19L2 (точкови мутации). Тези дефекти водят до загуба на функционален DPY19L2 протеин. Без него формиращата се акрозома не се прикрепя към ядрото и се отстранява от клетката.

 

Останалите пациенти имат други генетични проблеми - мутация на SPATA16 гена (SPGF6) с цитогенетична локализация в късото рамо на 3-та хромозома, мутация в PICK1 гена с цитогенетична локализация в късото рамо на 22-та хромозома, а вероятно и други гени, обект на бъдещо изследване.

 

Начин на унаследяване

Унаследяването е автозомно-рецесивно, което означава, че и двете копия на гена във всяка клетка имат мутации. И двамата родители на мъжете с глобозооспермия носят по едно копие на мутиралия ген, затова често са засегнати всички братя в дадено семейство.

 

Как се установява глобозооспермия?

Заключението се поставя относително лесно при рутинната оценка на спермалната морфология. Сперматозоидите могат да имат и други структурни и матурационни дефекти, вкл. дефекти в спермалния хроматин, както и отклонения в други показатели като концентрация, брой и подвижност на сперматозоидите. Консултация с генетик и уточняване на специфичния генетичен дефект са силно препоръчителни.

 

Какво следва?

При пациенти с глобозооспермия е необходим цялостен и мултидисциплинарен подход. Благоприятна прогноза и постигане на витална бременност е възможно след правилна терапевтична стратегия.

 

Запомнете: не правете спермограми в клинични лаборатории. При пациенти с глобозооспермия и доказан генетичен дефект е желателно да се предложи генетичен тест на партньорката преди да се пристъпи към ин витро оплождане, поради характера на унаследяване и с цел намаляване на вертикалния пренос на хромозомния дефект. Препоръчително е генетично изследване на вече родените деца.