Освен Рибозомната РНК (рРНК), друг основен вид РНК в клетката е Транспортната РНК (тРНК). Тя е около 15% от общото количество РНК в клетката и средната ѝ „продължителност на живот“ е около 2 денонощия. За разлика от другите Рибонуклеинови киселини в организма, в човешките клетки съществуват поне 20 различни вида Транспортни РНК. Всяка от тези видове отговаря за една от естествено съществуващите в организма аминокиселини, като спомага за нейното пренасяне (транспортиране) до Рибозомите и последователното ѝ свързване към останалите аминокиселини и образуването на белтъците.
 
Въпреки тяхната различност, 20-те тРНК-и имат обща структура, която можем да оприличим на четирилистна детелина. В тази специфична структура има отделни участъци, които обхващат всяко от нейните „листчета“ и всеки от който изпълнява специфична функция.
 
Важен участък е така нареченият D сегмент. Този сегмент заема върха на едното от „листчетата“ на детелината и е изграден от 7-10 нуклеотида. Той носи названието си от специфичен остатък – намиращ се в него, а именно Дихидроуридин. След D сегмента, следва последователност от нуклеотиди, която води до второто листче на детелината.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Върхът на второто листче, се нарича Антикодон и именно тук е мястото, в което тРНК се прикачва към Матричната РНК (мРНК), за да „достави“ своята аминокиселина и да позволи прикачването ѝ към вече образуваната верига от аминокиселини.
 
Третото „листче“ на детелината съдържа също специфични участъци и модифицирани нуклеотиди, като неговата функция, както и функцията на D сегмента-а е да спомагат за захващането на тРНК към рРНК на Рибозомите.
 
Последното, четвъртото листче на нашата щастлива детелина е мястото за свързване на тРНК със специфичната му аминокиселина. Този сегмент се нарича аминокиселинен акцепторен регион и е склонен да се свързва само с една от 20-те натурално съществуващи аминокиселини.