Сърцето представлява кух мускулест орган, който се характеризира с индивидуални особености според различни критерии като пол, възраст и други. Неговото разположение е асиметрично – 2/3 от него лежат в лявата срединна равнина, а останалата 1/3 в дясната. Неговата форма наподобява неправилен конус, обърнат с основата си нагоре. Кухината на сърцето е разделена на четири по-малки части (отделения) – две предсърдия и две камери.

 

Всеизвестен е фактът, че големината на сърцето съответства на големината на човешкия юмрук при различните хора. При мъжете средното тегло на органа варира между 280-320 г, докато при жените е средно 200-220 г.


 

Дясното предсърдие и дясната камера образуват заедно дясната или наричана още венозна половина на сърцето, тъй като в нея постъпва кръвта, богата на въглероден диоксид – венозна кръв. Лявото предсърдие и лявата камера, от своя страна, образуват лявата или наричаща се още артериална половина на сърцето, поради преминаващата през нея богата на кислород артериална кръв. Между всяко предсърдие и камера се разполага клапа, която осигурява еднопосочното преминаване на кръвта, без връщането й в обратна посока.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Кръвта в лявата половина се изпомпва от лявата камера в аортата, а от дясната половина – през дясната камера в отвора на белодробния ствол.

 

Работата на сърцето се обезпечава от редуване в строга последователност на съкращението на предсърдията (пресистола), последвано от съкращение на камерите (систола) и последващо разхлабване на цялата мускулатура – диастола.

 

Ритмичността и строгата последователност се обуславят от специална проводна система, в която периоднично възникват и се провеждат възбудни импулси. Дейността на тази система се повлиява от вегетативната нервна система.