Рибозомите са малки (15-25 nm) немембранни органели, изградени от протеини и рибозомна РНК (рРНК). Рибозомите представляват своеобразна фабрика, в която по определена схема се извършва синтеза на белтъци (протеини). Всяка рибозома е съставена от голяма и малка субединица, свързани помежду си с магнезиеви йони. 
 
Малката субединица на рибозомите е изградена от 33 протеина и един вид рРНК (обозначена като 18S). Малката субединица се свързва с информационната РНК (иРНК), която носи информацията за схемата, по която да се синтезира белтъка. Отново към тази субединица (в т.нар. П-участък) се свързват и транспортни РНК-и (тРНК), които носят отделни аминокиселини готови за свързване една за друга. Тази РНК се нарича пептидил-транспортна РНК. Последователното свързване на аминокиселини увеличава синтезиращата се полипептидна верига (белтък), която от своя страна се носи от аминоацил транспортна РНК - прикачена към рибозомата в т.нар. А-участък на малката субединица.
 
Голямата субединица съдържа 49 протеина и три вида рРНК (5S, 5.8S и 28S). В голямата субединица е разположен Е-участък, чрез който транспортната РНК напуска рибозомата след пренасяне на аминокиселините. Някои участъци на голямата субединица (наречени рибозими) съдържат ензими, катализиращи образуването на пептиди. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Рибозомите могат да бъдат свободни или свързани с мембраните на гранулирания ендоплазмен ретикулум и външната мембрана на ядрената обвивка. Свободните рибозоми мога да бъдат единични или по-често свързани с информационна РНК в групи, наречени полирибозоми. Свободните рибозоми участват в образуването на протеини, предназначени за нуждите на собствените клетки (например ензими на лизозомите). Свързаните с елементите на гранулирания ендоплазмен ретикулум полирибозоми образуват протеини, групирани в цистерните на ретикулума и предназначени за износ от клетката като секреторни протеини (секрети гомелите слюнчени жлези).