Под названието цитоплазма разбираме всичко, което е затворено от плазмената мембрана, с изключение на ядрото. В нея се съдържат, както много органели, така и материя - включваща соли, ензими и много други субстрати, които наричаме цитозол. Някои от важните ензими в цитозола са напълно свободни в него, но други са прикрепени към вътрешни мембрани или филаментите.

Филаментите поддържат формата на клетката, „превозват“ органели в нея и участват в предвижването на хромозомите по време на деленето на клетката. Най-голяма част от цитоплазмените филаменти заемат микротуболите. Те са изградени от полимери на протеина туболин и ако сравним клетката с държава, спокойно можем да оприличим микротубулите на най-голямата транспортна компания в нея.

Микротуболите са неразклоняващи се, празни тръбички с диаметър 20-25 nm. Стената им е изградена от 13 кръгово подредени протофиламенти, всеки от които е изграден от α- и β- тубулинови протеинови димери. Дължината на микротубулите е нестабилна и динамична поради непрекъснатото прибавяне или отнемане на димери.

NEWS_MORE_BOX

 

 


Микротуболите имат положителен и отрицателен край. При движението на органелите в клетката, микротубулите играят ролята на релси, чрез които става тяхното придвижване, а важна роля в това придвижване имат така наречените молекулни моторни протеини. Те (на принципа на зъбчатото колело) осъществяват еднопосочно движение на органелите към отрицателния края на микротубулите, като се наричат динеини или към положителния край на микротуболата, като се наричат кинезини. Кинезините придвижват органелите от центъра на клетката към нейната периферия.

Друга, важна функция на микротубулите е изграждането на центриолата и чрез това спомагане за правилното клетъчно делене.