След протичането на профаза I на мейозата и кръстосаната обмяна на генетична информация между хомоложните двойки хромозоми (кросинговър), настъпва първата метафаза. Тя е сходна с тази при митозата, но двойките хромозоми тук се подреждат една над друга в екваториалната област на клетката. В началото на тази метафаза, хиазмата все още съществува, но към края ѝ тя изчезва и хромозомите се отделят една от друга. С помощта на микротубули, които са прикрепват за кинетохорите, хромозомите се подреждат поединично в екваториалната плочка. 
 
Процесите, които протичат през първа анафаза и първа телофаза на мейозата, отново са сходни с фазите в митозата, но тук също има някои особености. Разделянето в центромерите на отделните хромозоми не протича, а е налице разделяне на двете хомоложни хромозоми една спрямо друга (майчината от бащината). Всяка от тези 2 хромозоми от бившата хомоложна двойка съдържа обменена вече генетична информация и се отправя към противоположен полюс на клетката. Накрая на телофаза I настъпва цитокинеза и се образуват две клетки наречени съответно вторичен сперматоцит и вторичен овоцит. Те съдържат намален на половина (хаплоиден) брой хромозоми – 23 броя, но диплоидно (удвоено) съдържание на ДНК. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Второто делене на клетките (мейоза II) настъпва бързо след първото без клетките да преминават през синтетична фаза. В този период ензимът сепараза разделя сестринските хроматини на хромозомите в областта на центромерите и през втора анафаза те се отправят отново към противоположните полюси на всяка отделна клетка. През телофаза II настъпва втората цитокинеза, в резултат на която се получават отново по две клетки – всяка с хаплоиден брой хромозоми и хаплоидно съдържание на ДНК.
 
За разлика от митозата, при която се получават 2 генетично еднакви клетки, след мейозата се получават 4 различни клетки.