В човешкия организъм съществуват клетки, които не се делят (например нервните клетки). Всички останали (обновяващи) се клетки преминават през цикъл започващ от създаването им и приключващ с клетъчната смърт. Клетъчният цикъл се разделя на две основни фази – интерфаза (растеж и развитие на клетката) и митоза (клетъчно делене). Интерфазата, от своя страна, се разделя на три основни подфази – G1, S и G2.
 
Постмитотичната (пресинтетичната) фаза (G1) се отличава с активен синтез на рибонуклеинови киселини (РНК) и протеини, необходими за синтеза на ДНК и удвояването на хромозомния набор, както и синтез на протеини контролиращи самия клетъчен цикъл. Продължителността на тази фаза е около 9-12 часа.
 
В G1 фазата протича и диференцирането на някои клетки (нервни и мускулни). Тези диференцирани клетки се „отклоняват“ от общия цикъл на развитие, в така наречената фаза G0 (нулев период или период на покой). Те могат да останат в това състояние различно дълго време – до пълното си диференциране или, ако не получат достатъчно стимули за пълната си диференциация,  до последвало остаряване и преминаване към програмирана клетъчна смърт.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Синтетичната фаза (S) се характеризира със синтеза на ДНК, хистоновите белтъци и дупликацията на центрозомите и центриолите. Репликацията на ДНК се извършва в различни участъци от нейната молекула – наречени репликони, като това не става по едно и също време (ДНК в половите хромозоми се удвоява най-късно). Тази фаза продължава около 7-10 часа.
 
През постсинтетичната (премитотична) фаза (G2) се синтезират нехистоновите белтъци, подготвя се изграждането на делителното вретено, натрупва се енергия за предстоящата митоза, синтезира се белтъчен комплекс, който индуцира началото на митозата, кондензацията на хроматина и разкъсването на ядрената обвивка. Продължителността на тази фаза е в рамките на един час.