Цитокините са малки протеини, които се секретират от клетките и представляват основен комуникационен механизъм, използван от имунната система. Те също имат специфични ефекти върху взаимодействията между клетките. Цитокините взаимодействат с рецепторите на повърхността на клетките, за да ги активират и да ги накарат да изпълняват специфичните си функции.


Цитокините се класифицират според клетките, от които произхождат. Те са основни регулатори на клетките и контролират клетъчния растеж, миграция, развитие и диференциация. Ефектите им могат да бъдат потискащи или стимулиращи въз основа на семействата, от които произхождат и тяхната биологична структура и функция.


В допълнение, цитокините могат да упражняват цитотоксични ефекти (токсично въздействие) върху инфекциозни агенти, туморни клетки, директно или чрез активиране на клетки с цитотоксичен потенциал.Всеки цитокин може да има много различни биологични ефекти, но два различни цитокина от различни семейства могат да имат сходни или идентични действия. Цитокините играят решаваща роля при възстановяването от увреждане на тъканите, в развитието и прогресията на туморните клетки, в контрола на клетъчната репликация и апоптоза (програмирана клетъчна смърт) и в регулирането на различни имунни отговори.


Въпреки че съществуват множество различни цитокини, има някои групи, които извършват по-голямата част от физиологичните действия в организма. Някои примери за това са интерлевкини, интерферони, фактор на туморна некроза и хемокини.


Някои примери за цитокини, участващи в дейности на различни клетки и системи, са участващите в насърчаването на противовъзпалителни отговори, които включват: интерлевкини – IL-1ß, IL-18, IL-33 и IL-17 и участващите в медиацията на вродения имунитет – интерферон (IFN) от тип 1, фактор на туморна некроза-алфа (TNF-α) и интерлевкин-17 (IL-17).


Цитокините, участващи в регулирането на активацията, диференциацията и растежа на лимфоцитите, включват интерлевкини – IL-2, IL-4, IL-5, IL-12 и IL-5. Тези, които участват в активирането на възпалителни клетки, включват интерфероните – IFN от тип 2 и IFN-γ.


Цитокините, участващи в стимулирането на хематопоезата – процес на образуване, развитие и узряване на различните видове кръвни клетки, включват интерлевкини – IL-3, IL-5, IL-7 и гранулоцит макрофаг колония-стимулиращ фактор (GM-CSF).


Библиография:
Cannon JG. Inflammatory Cytokines in Nonpathological States
National Center for Biotechnology Information. Cytokines, Chemokines and Their Receptors
Zhang JM, An J. Cytokines, inflammation, and pain