Каква роля имат В-лимфоцитите?

В-лимфоцитите (В-клетките) са бели кръвни клетки, които имат важна роля в хуморалния имунен отговор (клетъчно-медиирания имунитет). Основната функция на В-лимфоцитите, когато бъдат активирани, е производството на антитела срещу специфични антигени.


В-лимфоцитите могат да се развиват и в клетки на паметта. Тогава те имат по-дълъг живот, за да разпознаят същия антиген, ако атакува по-късно. Плазмоцитите (активираните В-лимфоцити) реагират незабавно чрез освобождаването на антитела. Малките антитела циркулират в кръвта, готови да се прикрепят към специфичния им тип антиген.Как действат антителата?

Антителата (имуноглобулините) се разделят на пет класа:

  • IgM: антитела, които се синтезират при първия контакт на организма с даден антиген, те карат много видове антигени да се слепват заедно (аглутинация на чужди клетки);
  • IgA: предпазва лигавиците от проникването на патогени, могат да бъдат открити в някои телени секрети като слюнка, сълзи и секрети от дихателната, храносмилателната и пикочо-половата система;
  • IgD: има рецепторна и сигнална функция - сигнализира активирането на В-лимфоцитите, обикновено се секретира от зрелите В-лимфоцити заедно с IgM;
  • IgG: най-често срещаният човешки имуноглобулин - маркира широк спектър от патогени за унищожаване;
  • IgE: свързва се с мастоцитите (клетки, съдържаща гранули, богати на хистамин и хепарин, които взимат участие в алергичните реакции и анафилактичния шок, както и в заздравяването на раните) и базофилите (гранулоцити, участващи във възпалителните реакции по време на имунния отговор) и причинява освобождаване на хистамин, който лежи в основата на алергичните реакции;

Антитялото може да инактивира антиген, като използва три различни процеса.


Първият е фиксирането на комплемента. При фиксирането на комплемента антитялото се свързва с чужда частица и я разгражда. Този процес привлича и други бели кръвни клетки чрез хемотаксис (придвижване на клетки в тялото в отговор на действието на определено вещество) под влиянието на хемокините. Антигените биват унищожавани чрез опсонизация (антителата ги маркират, за да могат другите клетки да ги разпознаят и унищожат).


Друг начин, по който антителата атакуват антигени, е чрез неутрализация. Когато едно антитяло се свърже с антиген, то предотвратява освобождаването на токсини от този антиген.


Последният метод е аглутинация, при която антителата карат чуждите частици да се слепват. Веднъж слепнати в група, е по-лесно фагоцитите (клетки, способни да поглъщат и разрушават чужди частици, бактерии и други клетки) да ги поемат, по този начин действат антителата IgM.


Библиография:
Virella G, Ed. Medical Immunology, Sixth Edition
Sompayrac LM. (2019). How the Immune System Works, Sixth Edition