Често възникват въпроси относно излагането на радиация при рентгеновите изследвания. Пациентите искат да знаят дали радиацията при рентгенография повишава риска от развитие на рак. За повечето жени съществува минимален риск при рутинни рентгенови изследвания като мамография или рентгенография на зъби (ортопантомография), но много специалисти са повече загрижени за експлозията при използването на тестове с по-високи дози радиация, като компютърна томография (КТ) и нуклеарна медицина (диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения).

 

Компютърната томография и нуклеарната медицина са направили революция в диагностиката и лечението, почти елиминирайки необходимостта от някога обичайни проучвателни операции и много други инвазивни и потенциално рискови процедури. Ползите от тези изследвания, когато са необходими, далеч надвишават всички рискове от рак, свързани с радиацията, а рискът при КТ сканиране или рентгенография е доста малък.


 

Радиацията, която се използва при рентгенография, компютърна томография и ядрена медицина, е йонизиращо лъчение — високоенергийни дължини на вълните или частици, които проникват в тъканите, за да може чрез тях да бъдат създадени изображения на вътрешните органи и структури на тялото. Йонизиращите лъчения се използват в три големи направления в медицината: рентгенология, радионуклидна диагностика (нуклеарна медицина) и лъчетерапия. Йонизиращото лъчение може да увреди ДНК и въпреки че телесните клетки поправят по-голямата част от щетите, понякога тези поправки са несъвършени. Резултатът е ДНК мутации, които могат да допринесат за рак след години.

 

Ние сме изложени на малки дози йонизиращо лъчение от естествени източници през цялото време - по-специално космическо лъчение, главно от слънцето, и радон, радиоактивен газ, който се получава от естественото разграждане на уран в почвата, скалите, водата и строителни материали. До каква степен от тази така наречена фонова радиация е изложен даден човек зависи от множество фактори, включително надморска височина и вентилация на дома, но средната стойност е 3 милисиверта (mSv) на година. (Милисиверт е мярка за излагане на радиация).

 

Излагането на йонизиращо лъчение от естествени или фонови източници не се е променило от около 1980 г. насам, но общото излагане на радиация на глава от населението се е удвоило и експертите смятат, че основната причина е увеличеното използване на образни изследвания. Делът на общото облъчване от медицински източници е нараснал от 15% в началото на 80-те години до 50% днес.

 

При споменаване на измерването на радиация, често човек си представя класическия Гайгеров брояч с неговото кресчендо от щракания. Но Гайгеровите броячи отчитат само интензивността на радиоактивните емисии, по-трудно е да бъде измерено тяхното въздействие върху човешките тъкани и здраве. В тези случаи се използват сивертът (Sv) и милисивертът (mSv) – мерни единици, които са най-често използваните при сравняване на образни процедури и отчитат биологичния ефект на радиацията, който варира в зависимост от вида на радиацията и уязвимостта на засегнатите телесна тъкан. Вземайки това предвид, милисивертите описват това, което се нарича "еквивалентна доза".

 

Отдавна е известно, че при децата и юношите, които са изложени на високи дози радиация при лечение на лимфом или други видове рак, има по-голям риск да развият допълнителни видове онкологични заболявания по-късно в живота. Въпреки това липсват клинични изпитвания за риска от рак заради облъчване при здрави възрастни.

 

Повечето от информацията, която се знае за рисковете от йонизиращата радиация, е събрана от дългосрочни проучвания на оцелели след експлозиите на атомни бомби в Хирошима и Нагасаки през 1945 г. Тези проучвания показват повишен риск от рак при хора, които са били изложени на взривовете, включително група от 25 000 оцелели от Хирошима, които са били изложени на по-малко от 50 mSv радиация - количество, което е равно на три или повече компютърни томографии.

 

Атомният взрив не е идеалният модел за сравнение с излагането на радиация при рентгеновите изследвания, тъй като при взрива радиацията се освобождава наведнъж, докато дозите от рентгенография са по-малки и се разпределят във времето. Все пак много специалисти смятат, че облъчването може да бъде почти толкова вредно, колкото получаването на еквивалентна доза радиация наведнъж.

 

Действителната експозиция на радиация зависи от множество фактори, включително самото устройство, продължителността на сканирането, размера на пациента и чувствителността на тъканта, която е изследвана.

 

Референции:
1. Harvard Health. Radiation risk from medical imaging
2. American Cancer Society. Computed Tomography (CT) Scans and Cancer
3. Cancer Research UK. X-rays, body scans and radiation