Друг вид филаменти са интермедиерните филаменти. Те имат основно поддържаща или структурна механична роля и не са поляризирани. Техните димери се кръстосват, преплитат и усукват и са средни (интермедиерни) по размер - 7-12 nm. Интермедиерните филаменти се разделят на четири основни групи – кератинови, виментинови, неврофиламенти и ламини.

Кератиновите са характерни за епителните клетки, както и за изграждането на космите и ноктите. Наличието им не е свързано с друг вид интермедиерни филаменти.

Виментините и виминтеноподобните филаменти са смесена група от филаменти, които образуват структури само от един вид протеини. Виментиноподобните филаменти се срещат в мускулните клетки, нервните клетки и др.

Неврофиламентите са широко разпространени в нервните клетки и могат да бъдат подразделени в три подгрупи в зависимост от различията в молекулната си маса: нискомолекулни (NF-L), междинни протеини (NF-М), високомолекулни протеини (NF-Н). Тези неврофиламенти се простират от клетъчните тела на невроните до най-малките разклонения на техните израстъци – дендритите и аксоните.

Ламините са свързани с ядрената мембрана и се образуват от три вида протеини – съответно ламини А, В и С. Те се намират в нуклеоплазмата и изчезват по време на клетъчното делене. След като клетката се раздели и процеса на делене приключи, ламините се синтезират отново. Те участват също и в ядрената организация, регулацията на клетъчния цикъл и диференциацията.

NEWS_MORE_BOXФункцията на интермедиерните филаменти се изразяват в образуване на трипространствена вътреклетъчна мрежа, стабилизиране на клетъчните структури, прикрепване на ядрото при оформянето му сред цитозола при клетъчното делене, участие в клетъчния цикъл и диференциация, активно участие в изграждането на десмозомалните и хемидесмозомалните контакти и др.


Към филаментите се отнасят и миозинови филаменти. Те имат сложна структура от две тежки и четири леки полипептидни вериги на протеина миозин и са специфични за мускулните влакна.