Продължение...


Структурата на бъбрека може да се разглежда в две части – външна, която се нарича кора (cortex renalis) и вътрешна – сърцевина (medulla renalis). Кората е с дебелина 0,5-1см., със сиво-кафеникав цвят. Вътрешната част има лъчист строеж и е съставена от няколко подобни на пирамиди части, които варират от 7 до 20 на брой.
Върхът на пирамидите е насочен към централната част на бъбрека и се вдава в кухината на бъбречната пазуха.


Като бъбречен дял се определя всяка пирамида с прилежата и корова част. Основната структурна и функционална единица на бъбрека е нефронът. Всеки нефрон се изгражда от Малпигиево телце, което се разполага в коровата част, проксимално извито и право каналче, тънка част от примката на Хенле, дистално извито и право каналче и завършва със събирателно каналче.Паренхимът или тъканта, от която е изграден бъбрекът се състои от каналчета, между които се намират кръвоносни съдове и малко количество съединителна тъкан. Общата филтрационна повърхност на двата бъбрека се равнява на 1,6 м2.


Самото Малпигиево телце се състои от капилярно клъбце, наречено още гломерул и обвиващата го капсула, наричана още капсула на Бауман. Гломерулната капсула се състои от два листа – вътрешен и външен. Между тези два листа има пространство, в което се отделя т. нар. първична урина.


NEWS_MORE_BOX


През образуващата се филтрационна бариера се извършва филтрацията на кръвта, в резултат на което в капсулата се отделя филтрат – първична урина. В рамките на едно денонощие през бъбреците преминава голямо количество кръв – 1700 литра, от които се отделя 170 литра първична урина.


Първичната урина претърпява обратна резорбция, при което се сгъстява и се превръща във вторична урина. Нейното количество за едно денонощие е средно 1,5 литра.


Кръвоснабдяването на бъбрека се осъществява от бъбречната артерия – голям директен клон на аортата. Нейните клонове се разклоняват на по-малки клончета, които навлизат в бъбрека. Инервацията се осигурява от симпатикови, парасимпатикови влакна, както и сетивни, които изхождат от сегменти на гръбначния стълб.