За да се синтезират толкова различни видове РНК, клетката се нуждае и от няколко различни вида РНК полимераза. РНК полимеразите са ензимите, които изграждат веригата на РНК молекулата, като добавят един по един различни нуклеотиди. За да се получи верига от правилно подредени нуклеотиди, РНК полимеразите използват като шаблон молекулата на ДНК. Съществуват 3 различни вида РНК полимерази. РНК полимераза I (едно) е локализирана в ядърцето на клетката и е отговорна за синтезата на предшественика на рибозомната РНК. 
 
Следващата РНК полимераза - РНК полимераза II (две) се намира в нуклеоплазмата на клетката и е отговорна за синтезира на хетерогенните ядрени РНК-и, някои от които в последствие се трансформират в матрична РНК. Тази полимераза е отговорна и за синтеза на другия вид допълнителни РНК-и, а именно малките ядрени РНК-и. Транспортната РНК има своя полимераза и това е РНК полимераза III (три). Тази полимераза също е позиционирана в нуклеоплазмата, но има разширено действие, като синтезира и най-малката частица РНК (5S) в рибозомите.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Подобно на прокариотните клетки (клетките без ядра), в митохондриите функционира само един вид РНК полимераза и тя обезпечава синтеза и на трите основни вида РНК.
 
Каквато и да е РНК полимеразата обаче, за да може тя да изпълнява своето предназначение, са необходими няколко „съставки“. Разбира се, за да се изгради една линейна верига от нуклеотиди, каквато е РНК, е необходимо наличието на самите градивни единици, а именно 4-те вида рибонуклеозид трифосфата (Аденин, Урацил, Цитозин и Гуанин). Друга важна наобходимост е „рецептата“, която описва кой нуклеотид след кого да застане. Това е веригата на ДНК служеща като шаблон. Трети важен елемент е наличието на магнезиеви или манганови катиони (двувалентни), които подпомагат събирането на голямата и малката рибозомни частици и така изграждат „фабриката“, в която се синтезира РНК.