1. Какви видове кръвотечения познаваме?

 

Кръвотечение може да настъпи от всяка част на човешкото тяло в резултат на болестен прецес или травма нарушаващи целостта на телесните тъкани. Използват се редица термини обозначаващи различните източници на кървене - хематемеза (повръщане на кръв), епистаксис (от носа), субдурален хематом (кървене между обвивките на главния мозък), постпартална хеморагия (вагинално кървене след раждане) и т.н. 

 

Най-общо кръвотечението може да се раздели на травматично и нетравматично (в резултат на болестни процеси, прием на медикаменти). То може да обхване всяка област на тялото - глава, гръден кош, корем, таз, крайници. Кръвотечението може да бъде различно по тежест в зависимост от обема на загубената кръв спрямо общия кръвен обем, от което се определя клиничната изява и поведението изисквашо дадената ситуация. Общият кръвен обем относително се пресмята като 65 мл. х Тегло в кг за жените и 75мл./кг за мъжете. 

 

Една от множеството класификации на  кръвозагубата разделя състоянието на 4 степени:

  • до 15% от общия кръвен обем - толерира се без стрес за организма, лесно се компенсира, не води до промени в жизнените показатели
  • 5-30% - изисква включването на специфични компенсаточни механизми, които ни подсказват тежестта на състоянието - тахикардия (ускоряване на сърдечната честота), хипотония (понижаване на артериалното налягане), периферна вазоконстрикция (т.е. свиване на кръвоносните съдове в периферията - кожа, за да се намали тяхното кръвоснабдяване и по този начин наличния кръвоток се пренасочва в жизненоважните органи и системи - мозък, сърце, черен дроб, бъбреци), поради което и кожата става бледа и по-студена 
  • 30-40% - настъпва състояние на шок, наблюдава органна хипоперфузия (недостатъчно кръвоснабдяване), изисква спешни животоспасяващи мерки
  • над 40% от общия кръвен обем се счита за граница на живота, при което настъпва смърт ако не се вземат агресивни мерки за реанимация на пострадалия. Поради тежестта на състоянието, дори и при адекватни реанимационни мероприятия, може случая да завърши със смърт.