3. Какви са характеристиките на електрическия ток и увредите от него?

 

Уврежданията вследствие на електротравма се определят от характеристиките на електрическия ток и  физическите характеристики на човешкото тяло. Особености на тока са вида ток - прав или променлив, напрежението - ниско напрежение до 1000 V, такова е електричеството за домашни цели, нормално 220 V променлив ток, което е достатъчно опасно, за да доведе до смърт, или високо напрежение над 1000 V, какъвто ток тече за индустриални цели по мрежата за електроснабдяване, за железопътната мрежа като жертви най-често са работници от компаниите за електроразпределение или при случаите на кражба на кабели.

 

Определящо значение за тежестта на травмата имат и честотота на електрическия ток, интензитета и продължителността на въздействие.

 

Електротравмата от мълния е с продължителност милисекунди, но силата е много висока - между 10 000 и 25 000 ампера с напрежение между 10 и 100 милиона V. Пътяг на мълнията предизвиква затопляне на въздуха до 30 000ºС за микросекунда и предизвиква експлозия. Сърпотивлението на човешкото тяло се определя от големината на контактната повърхност, силата на натиск при контакта, дебелината на кожата, наличието на допълнителна влажност и потене на кожата, температура на кожата, теглото и ръста на пострадалия и др.

 

За променлив ток с честота 50-60 Hz прагът на усещане на кожата, при което има усет за съвсем леко пощипване е сила на тока 0,5-1 mА. При 8 mА вече се предизвиква шок от контакта с електрическия ток и остра реакция на отдръпване, а при 10 mА има силна мускулна контракция. При 20-30 mA настъпва тетания на диафрагмата и парализа на дишането. При 40 mA започват ритъмните нарушения на сърцето само след 3 сек. въздействие на тоак, а при 75 mА след 1 сек. камерните фибрилации са необратими. Камерните фибрилации са основната причина за смърт, след което по честота се подрежда и асфиксията и асистолията (спиране на сърдечната дейност).

 

За индустриални цели, промишленост и други честотата на използвания ток е много по-голяма, над 100 Hz.  При нарастване честотата на тока съпротивлението на кожата  намалява обратнопропорционално. Установено е, че при 500 Hz  съпротивлението е пренебрежимо ниско, около една десета от това при 50 Hz. Докато при ниската честота има измерени експериментално прагове на ефектите върху тялото, то при високите честоти над 1000 Hz няма установени точни цифри, но практиката показва, че уврежданията са много по-сериозни.