3. Какво е лечението?

При болест на Кушинг първи метод на избор това е транссфеноидалната аденомектомия. Достъпът е през носната кухина като се сига до хипофизата през дъното на турското седло. Този подход позволява по-щадяща оперативна намеса, крие по-малко рискове и позволява по-бързо възстановяне. Чрез този подход е най-висок процентът на дефинитивно излекуване – до 90% при микроаденомите, с ниска честота на рецидивите.

 

Усложнения, които могат да възникнат са безвкусен диабет – траен или временен, други нарушения във водно-електролитната обмяна, временно или трайно смущение в зрението, хипопитуитаризъм (хипофизарна недостатъчност), хипоталамусни увреди, кръвоизливи. Честотата на тези усложнения е ниска. Не рядко обаче при АКТХ-секретиращите аденоми на хипофизата се налага временно заместително лечение с кортикостеориди поради надбъбречна недостатъчност до възстановяването на оста.

 

Лъчелечението е метод на избор при лица, при които заболяването персистира или рецидивира след операцията. Както конвенционалната рентгенография, така и облъчването с Гама нож има висок процент на успех в лечението, но в над половината от случаите в рамките на няколко години се развива хипопитуитаризъм.

 

Медикаментозното лечение на хиперкортицизма остава като последен вариант, обикновено допълнителна терапия. Използват се средства, които инхибират синтезата на стероидни хормони в надбъбрека. Тези медикаметни имат значителни странични ефекти. Част от тях се избягват при комбинирането на препаратите и използването им в по-ниски дози. Дефинитивно излекуване с консервативна терапия на практика не се постига.

 

В миналото е практикувана адреналектомия като средство за овладяване на хиперкортизолизма при болест на Кушинг. При това обаче има опасност от развитието на синдрома на Нелсън – прогресия на съществуващия аденом в хипофизата след премхаване на все пак наличния супресивен ефект на кортизола спрямо АКТХ. Развива се бързо прогресираща хиперпигментация от високите стойности на АКТХ, главоболие, ангажиране на минаващите в близост очедвигателни нерви, кръвоизлив в хипофизата.

 

Адренални тумори - лечението при аденоми е оперативно и се състои е едностранна адреналектомия. Поради супресия на контралатералната жлеза се включва заместително лечение с кортикостероид до възстановяването и.

 

При карциноми оперативното лечение рядко има дефинитивен характер поради метастази при диагностицирането. Данни за такива или остатъчна туморна тъкан има със сигурност при персистираща висока концентрация на кортизола.
Тук приложение намира и консервативно лечение с митотан, симптоматично – то блокира стероидната синтеза и потиска ефекта на кортизола. В малка част от пациентите се постига редукция в размера на тумора. Лъчелечението и конвенционалната радиойодтерапия са неприложими при този вид карциноми.

 

При ектопичен синдром на Кушинг усилията се насочват към първичният процес. Допуска се контрол над стероидогенезата с медикаменти, в краен случаи се обсъжда двустранна адреналектомия със заместително лечение с кортикостероид в оптимална доза.

 

Нодуларната хиперплазия при липса на АКТХ зависимост се лекува също с двустранна адреналектомия и заместително лечение.