1. Какво е въздействието на метанола върху организма?

Метиловият алкохол (CH3OH) е безцветна течност със специфична миризма и вкус, много сходни с тези на етанола. Намира широко приложение в химическата промишленост, като гориво, антифриз, разтворител и др. Съдържа се и в спиртни напитки с ниско качество. Метанолът е изключително токсичен. 10 мл водят до слепота, а 100 мл или дори по-малко са летални.
 
Интоксикация с метилов алкохол може да настъпи през устата, инхалаторно или през кожата. Подобно на етиловия алкохол той потиска централната нервна система. Метанолът притежава подчертано невротоксично действие, особено спрямо зрителния нерв и базалните ганглии. Получената в хода на метаболизирането от алдехидехидрогеназата мравчена киселина е инхибитор на митохондриалните цитохром-оксидази, нарушава се клетъчното дишане, настъпва тежка метаболитна ацидоза.

2. Какво е въздействието на метанола върху организма?

Метиловият алкохол (CH3OH) е безцветна течност със специфична миризма и вкус, много сходни с тези на етанола. Намира широко приложение в химическата промишленост, като гориво, антифриз, разтворител и др. Съдържа се и в спиртни напитки с ниско качество. Метанолът е изключително токсичен. 10 мл водят до слепота, а 100 мл или дори по-малко са летални.
 
Интоксикация с метилов алкохол може да настъпи през устата, инхалаторно или през кожата. Подобно на етиловия алкохол той потиска централната нервна система. Метанолът притежава подчертано невротоксично действие, особено спрямо зрителния нерв и базалните ганглии. Получената в хода на метаболизирането от алдехидехидрогеназата мравчена киселина е инхибитор на митохондриалните цитохром-оксидази, нарушава се клетъчното дишане, настъпва тежка метаболитна ацидоза.

3. Каква е клиничната картина?

Клиничната изява започва в рамките на 12-24 часа след приема на метилов алкохол, понякога и след 48ч, в зависимост от приетото количество, както и това на евентуално приет етилов алкохол.
 
Първоначално приемът на метанол води до промени, сходни с тези при употреба на етиолов алкохол, често с нарушен моторен контрол. След различен латентен период се появяват главоболие, гадене, повръщане, болки в корема. Типично е влошаването на зрението, намаление на зрителната острота, появата на скотоми и сцинтилации до слепота. Последната може да бъде овладяна в хода на лечението, но трайна загуба на зрението не е рядкост. Влошава се съзнанието до степен на кома, смущава се дихателната фунцкия и хемодинамиката. Появяват се гърчове.
 
Тежката метаболитна ацидоза води до чернодробна, бъбречна, полиорганна недостатъчност, остър панкреатит. Смърт може да настъпи във връзка с остра дихателна недостатъчност и сърдечно-съдов колапс.

4. Как се поставя диагнозата?

Данните за консумация на алкохол и острото влошаване на зрението има високо информативна стойност за диагностициране на отравянето. Коматозното състояние, широки, нереагиращи на свелитна зеници и най-вече тежката ацидоза с pH<7 са характерни за интоксикацията с метилов алкохол, както и доказването на самия метанола в кръвта. При оглед на очните дъна се установява хиперемия и оток на диска на зрителния нерв.
 
Огнищни промени в базалните ганглий могат да се установят с образни изследвания – КТ и ЯМР.

5. Какво е лечението на отравянето с метанол?

 

Лечението при интоксикация с метилов алкохол следва общите принципи на поведение при остри отравяния.
 
Предприемат се мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища и недопускане аспирация на стомашно съдържимо при повръщане, провежда се кардиопулмонална реанимация.
 
Антидот на метиловия алкохол е етанола. Преди стомашната промивка през устата или през стомашна сонда се въвеждат 50-100мл етилов алкохол или след стомашна промивка медицински въглен се включва инфузия с 5-10% етанолов разтвор на глюкоза в доза 4х500мл/24 ч за първите 48 часа след отравянето.
 
Тежката метаболитна ацидоза налага корекция с натриев бикарбонат. Провежда се форсирана алкална диуреза. Коригира се електролитен дефицит.
 
Хемодиализа е индицирана в случаи на прием над 30мл. метилов алкохол, измерен в кръвта над 30mg/dl метанол, прогресивно влошаване на зрението или липса на ефект от прилаганата терапия за овладяване на ацидозата. Фолиевата киселина, прилагана 1мг/кг венозно на 4 часа подпомага метаболизирането на мравчената киселина и коригирането на ацидозата.
 
Прилагат се глюкозно-инсулинови разтвори, витамини от група В, кортикостероиди като органопротективни средства.
 

При данни за тежка ацидоза, коматозно състояние и гърчове смъртността достига до 80%. При остъствието им тя е около 6%.