1. Какво представлява аортната клапна стеноза?

Аортната клапна стеноза представлява стеснение на напречното сечение на аортния клапен отвор (под 2 см2), което нарушава изтласкването на кръвта от лявата камера към аортата по време на систолата. Нормалната площ на сечението е между 2,6 и 3,5 см2.
 
Склерозата на платната на аортната клапа е най-честата причина при възрастни. Тя корелира с усложненията от страна на съдовете при атеросклероза и рисковите фактори за оформянето и са сходни.
 
При лица под 70 годишна възраст най-честата причина е вроденат биксупидна клапа.
 
Друга етиология с висока честота е ревматизма. По-рядко срещани са други вродени аномалии – надклапно (фибромускулно) или подклапно (мембранно) стеснение. Надклапната аортна стеноза с лицев дисморфизъм и хиперкалциемия в ранно детство влизат в състава на синдрома на Уилямс.
 
Аортната стеноза не рядко се придружава от недостатъчност на аортната клапа, с при лица над 60 годишна възраст пороците на аортната клапа се съчетават и с такива на митралната.
 
Лекостепенна аортна стеноза има при площ на клапния отвор между 1 и 2см2 и градиент в нялягането до 50 mmHg; за умерена говорим при сечение до 0,75 см2 и трансаортен клапен градиен между 50 и 75mmHg; тежка аортна стеноза е налице при сечение под 0,75 см2 и налягане над 75mmHg.
 
Във връзка с опитите за компенация за изтласкване на даден обем кръв през по-малко сечение на клапата настъпва хипертрофия на миокарда. С времето значителната хипертрофия не позволява необходимата релаксация на камерата по време на диастола. Хипертрофията нарушава и кръвоснабдяването на миокарда, водейки до морфологични промени в него. На по-късен етап се смущава и контрактилитета на лявата камера. Намалява сърдечния дебит и перфузията на тъканите. С промените на ниво лява камера постепенно се ангажират митралната клапа, лявото предсърдие и белодробното русло. Оформя се сърдечна недостатъчност.