8. Какво е лечението и поведението?

Първите и най-важни стъпки при диагностициране на малтретиране на дете са насочени към съхраняване на живота и физическото му здраве, последвани от грижи за бъдещето му, на първо място физическа сигурност. Следва информиране на институциите, съгласно задълженията по «Закона за закрила на детето» и насочване към специалисти и служби, разполагащи с възможности за дългосрочни психиатрични, психологични и социални интервенции при детето и семейството.  
 
Парадоксално колкото повече са регистрираните случаи на насилие, толкова по-развита е системата за обслужване и грижи по отношение на децата в една страна. Това зависи както от законовата уредба, така и от обществените нагласи, по отношение на проблема. Обществените дискусии по темата, повишават възможностите за разкриване на случаите на малтретиране, а създаването на система от грижи, позволява да се вземат мерки за прекратяване на травмиращото преживяване и да се предприемат специализирани интервенции по предотвратяване на негативните психологични последствия върху формирането на личността на детето.