1. Как се дефинира термина "малтретиране"?

 

Няма универсална дефиниция за детско физическо насилие, неглижиране или психологична злоупотреба. Според едно от определенията малтретирането на детето се определя като физическа или психологична увреда на дете на възраст под 18г., причинена от възрастен, обикновено родител, настойник или близък.
 
Според друго определение малтретирано е това дете, чиито родители или настойници:
 • причиняват или позволяват да му бъдат причинени сериозни физически увреди, или
 • създават или позволяват да бъде създаден съществен риск за сериозни увреди, или
 • предприемат или позволяват върху детето да бъде предприето действие на сексуално малтретиране.

 

 

2. Какви са видовете малтретиране?

За целите на практическата работа се определят четири основни форми на малтритеране на детето:
 • физическо малтретиране – всяка неслучайно нанесена увреда на дете от родител или настойник.
 • сексуално малтретиране - използуване на дете или юноша от друго лице за получаване на сексуално удовлетворение.
 • неглижиране - хронична неспособност на родителя или настойниците да осигурят основните потребности на детето от храна, дрехи, жилище, медицински грижи, образование, защита и надзор.
 • психологично малтретиране - което може да бъде както под формата на неглижиране– неспособност на родителя или настойника да обезпечи необходимата подкрепа, внимание и привъзраност на детето или психологично малтретиране – хронични модели на поведение като унижения, обиди, присмех над детето.
Рядко се срещат случаи на деца, пострадали само от един вид малтретиране, например децата, които са физически и/или сексуално матретирани обикновено страдат и от емоционално малтретиране, като загуба на доверието във възрастните, ниско самочувствие, неувереност.

3. Какво е разпространението?

У нас не са провеждани надеждни проучвания по проблема за насилието. Точната честота на поведението на насилие е неизвестна. Малтретираните деца в САЩ са най-малко 1 млн. годишно. Малтретирането на децата е втората по честота причина за смърт на децата във възрастта до 5 години. За света е изчислено, че годишно са матретирани около 7 млн. деца. В едно от проучванията, по пресмятания е установено, че всяко трето-четвърто момиче и всяко седмо-осмо момче е сексуално малтретирано във възрастта до 18г., като се смята, че истинската цифра е по-висока.
 

4. Какви са причините?

Много от родителите-насилници в детството си също са били жертва на физическо и сексуално насилие или са живяли в домове с висока степен на агресивност. Мощна предпоставка за проява на агресия е дългосрочното излагане на болка и физически тормоз. Родители, които са отглеждани и възпитавани по суров и жесток начин, продължават традицията в отношенията със своите деца. В някои случаи те вярват, че методите им са приемлив начин за дисциплиниране.
 
Стресиращите условия на живот, включващи пренаселеност и бедност също се свързват с агресивно поведение и допринасят за физическа злоупотреба към децата. Социалната изолация, недостатъчната подкрепа и употребата на наркотични вещества или алкохол от родителите повишават риска от неглижиране и злоупотреба.Икономическата криза, недостатъчните доходи, безработицата, жилищните проблеми увеличават нивото на стрес и правят семейството уязвимо.
 
Психичните разстройства също са от значение при малтретирането и неглижирането на децата, тъй като оценката и мисловния процес на родителя могат да бъдат нарушени. Депресивни или психотични родители, или тези с тежки личностови разстройства могат да имат неправилна преценка по отношение на децата, нерядко ги виждат като лоши или опитващи се да ги “подлудят”. 
Някои характеристики на децата, също могат да увеличат уязвимостта им към неглижиране, физическа и сексуална злоупотреба:
 • преждевременно родени деца с умствена изостаналост или с физически недъзи
 • деца, които плачат прекомерно или са необичайно изискващи
 • децата с хиперактивно разстройство са особено уязвими, особено при родители с ограничени възможности за справяне
Обичайно в семейството единият родител е активният физически насилник, а другия пасивно приема насилието. По-често в семейството извършителя на физическо малтретиране е майката. Средната възраст на майките насилвали децата си е около 26г., а средната възраст на бащите упражнявали насилие е 30г. Много от децата преживели насилие произхождат от бедни домове, а семействата са с тенденция към социална изолираност.
 
Сексуалното насилие обикновено се извършва от мъже, въпреки, че жените нерядко мълчаливо приемат насилието. Сексуалната злоупотреба се извършва от познат на детето човек. Насилниците нерядко са били сексуално или физически малтретирани в детството си. В съображение като етиологичен фактор може да се вземе и педофилията.

5. Кои са факторите, влияещи върху тежестта на последствията?

Роля имат следните фактори:

 • голяма продължителност на малтретирането
 • възрастта на жертвата
 • близостта на насилника
 • наличието на няколко вида насилие (напр. психологическо, физическо и сексуално)
 • липса на подкрепа от семейството, обществеността и институциите