2. Какви са видовете малтретиране?

За целите на практическата работа се определят четири основни форми на малтритеране на детето:
  • физическо малтретиране – всяка неслучайно нанесена увреда на дете от родител или настойник.
  • сексуално малтретиране - използуване на дете или юноша от друго лице за получаване на сексуално удовлетворение.
  • неглижиране - хронична неспособност на родителя или настойниците да осигурят основните потребности на детето от храна, дрехи, жилище, медицински грижи, образование, защита и надзор.
  • психологично малтретиране - което може да бъде както под формата на неглижиране– неспособност на родителя или настойника да обезпечи необходимата подкрепа, внимание и привъзраност на детето или психологично малтретиране – хронични модели на поведение като унижения, обиди, присмех над детето.
Рядко се срещат случаи на деца, пострадали само от един вид малтретиране, например децата, които са физически и/или сексуално матретирани обикновено страдат и от емоционално малтретиране, като загуба на доверието във възрастните, ниско самочувствие, неувереност.