1. Как се дефинира термина "малтретиране"?

 

Няма универсална дефиниция за детско физическо насилие, неглижиране или психологична злоупотреба. Според едно от определенията малтретирането на детето се определя като физическа или психологична увреда на дете на възраст под 18г., причинена от възрастен, обикновено родител, настойник или близък.
 
Според друго определение малтретирано е това дете, чиито родители или настойници:
  • причиняват или позволяват да му бъдат причинени сериозни физически увреди, или
  • създават или позволяват да бъде създаден съществен риск за сериозни увреди, или
  • предприемат или позволяват върху детето да бъде предприето действие на сексуално малтретиране.