6. Етиология

В около 80%-90% от случаит варикоцелето възниква в ляво, (възникващото вдясно варикоцеле е алармиращ сигнал за тумор в ретроперитонеума). Причините за това са основно три:

  • ъгълът , под който лявата тестикуларна вена се влива в реналната вена
  • липсата на ефективни антирефлуксни клапи по хода на вената
  • повишеното налягане в v. renalis sinistra поради леката компресия от a. mesenterica superior и aorta abdominalis (анатомична особеност позната като nutcracker effect).

Варикоцелето се дели най-общо на три типа по отношение критерия големина:

  • силно изразено (установява се визуално)
  • умерено изразено (устновява се посредством Валсалва маньовър, без вертикализиране на тялото)
  • слабо изразено (установява се само с вертикализиране на тялото)