3. Как се диагностицира заболяването?

От особено значение за поставянето на диагнозата е клинико-лабораторната находка. Но не бива да се подценява значението на епидемиологичните данни. Директно наблюдение на паразита е възможно след лабораторно третиране на материал, взет от периферна кръв, лимфен възел, биопсия на черен дроб или слезка, или костно-мозъчна такава. При кожните и кожно-лигавичните форми се изследва материал от самите лезии. Освен това се използват и методи за култивиране на паразита. Серодиагностиката при висцералната лайшманиоза също намира своето място, а напоследък вече и полимеразната верижна реакция.