1. Лечение

Лечението на депресионните фрактури на черепния покрив е консервативно и оперативно.

При малки депресионни фрактури, проникващи на по-малко от 5мм., без съпътстващи изменения, при задоволително състояние на болния и липса на неврологичен дефицит може да се приложи консервативно лечение. През острия период се прилага антиконвулсивна терапия. Препоръчва се режим на покой с ограничаване на възбуждащите ЦНС силна музика, четене, телевизия, стрес и др. От особено значение е активното наблюдение на пациентите за развитие на интракраниален хематом. Препоръчва се болнично лечение.

В останалите случаи се прилага оперативно лечение състоящо се в екстирпация на фрагментите и херметизация на дурата.

Изтичащ от раната детрит или ликвор свидетелстват за разкъсване на дурата (проникваща травма) и налагат спешно оперативно лечение.

Особено внимание изискват депресионни фрактури намиращи се в близост или директно ангажиращи венозни синуси. Необходима е оценка на проходимостта на синуса с ЯМР или конвенционална ангиография. Рискът от хеморагия при елевиране на фрагментите е значителен и трябва да се има предвид както от хирургичния, така и от анестезиологичния екип.

2. Диагноза

Рентгенографията дава първоначална информация. При необходимост се правят допълнителни проекции.

КТ – задължително е извършването на КТ за оценка на състоянието на мозъчните структури и дълбочината на проникването на фрагментите.

ЯМР – дава допълнителна информация за мозъчната тъкан. Костните увреди се визуализират по добре на КТ. Паренхимните увреди се визуализират по-добре на ЯМР.

Ангиография – ЯМР или конвенционална може да бъде необходима при депресионни фрактури над венозен синус, за оценка на неговата проходимост.

3. Компликации

Възможните усложнения при фрактура на черепния покрив, на черепната основа или при комбинирани фрактури са:

  • интракраниална хеморагия – епидурални, субдурални или интрацеребрални хематоми
  • ЧМН – чрез директна компресия или индиректно
  • инфекции – при открити проникващи фрактури
  • епилепсия
  • ликворея
  • съдови – каротидно-кавернозни фистули, травматични аневризми, тромбози
  • нарастваща фрактура (growing fracture) – нарастване на фрактурата с течение на времето. Наблюдава се при 0,5% от фрактурите при деца до 3 годишна възраст. Обяснява се с разкъсване на дурата и херниране на пулсиращата арахноидеа през фрактурата.
  • пневмоцефалия – когато е под налягане въздухът компримира мозъка – спешно състояние изискващо оперативно лечение.

4. Клиника

Клиниката при депресионните фрактури на черепния покрив се определя от навлизането на костните фрагменти и увредата на мозъчната тъкан.

Често се наблюдават характерните за мозъчната контузия главоболие, гадене и повръщане, амнезия и евентуално различни количествени промени в съзнанието (обнубилираност, сомнолентност, сопор, кома).

Към тях може да се добави огнищен неврологичен дефицит в зависимост от локализацията на депресионната фрактура и засягането на подлежащите мозъчни структури (напр. афазия, пареза или плегия и др.).

Компресията може да предизвика и възбудна симптоматика – епилептични пристъпи.

5. Локален статус

При депресионните фрактури на черепния покрив отделните фрагменти могат да се усетят палпаторно, но подкожният хематом може да пречи на това.

Около 80% от депресионните фрактури са открити, т.е. с наличие на рана. Ако от раната се установи изтичане на ликвор или детрит се приема, че дурата е разкъсана и травмата – проникваща. Това налага оперативно лечение по спешност.

6. Анамнеза

Анамнеза при депресионните фрактури на черепа не се различават съществено от тази при другите фрактури. Причината най-често е травмата при падане, насилие, пътно-транспортно произшествие и др.

Най-често травмата се причинява от силен удар с предмет с малка площ.

Болните могат да имат амнезия за различен период от време което да затрудни снемането на пълноценна анамнеза.

7. Увод

Депресионните фрактури (отломъчни фрактури с разместване на фрагментите) са резултат на директен удар от тъп предмет с висока енергия върху малка повърхност на черепа. Раздробяването на фрагментите започва от точката на удара и се простира навън. Фрагментите се дислоцират към мозъчната тъкан и я притискат или разкъсват в различна степен.

Когато дурата е разкъсана травмата се определя като проникваща и налага спешно оперативно лечение поради риск от инфекциозни усложнения.