1. Лечение

Лечението на депресионните фрактури на черепния покрив е консервативно и оперативно.

При малки депресионни фрактури, проникващи на по-малко от 5мм., без съпътстващи изменения, при задоволително състояние на болния и липса на неврологичен дефицит може да се приложи консервативно лечение. През острия период се прилага антиконвулсивна терапия. Препоръчва се режим на покой с ограничаване на възбуждащите ЦНС силна музика, четене, телевизия, стрес и др. От особено значение е активното наблюдение на пациентите за развитие на интракраниален хематом. Препоръчва се болнично лечение.

В останалите случаи се прилага оперативно лечение състоящо се в екстирпация на фрагментите и херметизация на дурата.

Изтичащ от раната детрит или ликвор свидетелстват за разкъсване на дурата (проникваща травма) и налагат спешно оперативно лечение.

Особено внимание изискват депресионни фрактури намиращи се в близост или директно ангажиращи венозни синуси. Необходима е оценка на проходимостта на синуса с ЯМР или конвенционална ангиография. Рискът от хеморагия при елевиране на фрагментите е значителен и трябва да се има предвид както от хирургичния, така и от анестезиологичния екип.