5. Какво представляват проводните нарушения на сърдечната дейност?

Спирането или забавянето на провеждането на възбудните импулси из сърцето се нарича блок. Всеки блок може да бъде временен, интерминентен (да се появява и изчезва на пристъпи) или постоянен. В зависимост от мястото на блокиране на възбудния импулс съществуват различни видове блокове:

  • синуатриален блок (SA-блок) – тук забавянето или прекъсването на провеждането на импулсите се осъществява на нивото на синусовия възел. Това е сравнително рядко ритъмно-проводно нарушение. Причините за възникването му могат да бъдат повишена активност на парасимпатиковата нервна система, различни възпалителни и дегенеративни изменения и други. Съществуват три степени на увреждане провеждането на импулсите през синусовия възел - SA блок І степен – всички импулси, възникнали в синусовия възел се провеждат до предсърдията, но с известно забавяна. Този синдром не се установява в конвекционалната ЕКГ; SA блок ІІ степен - някои от импулсите, генерирани в синусовия възел, не се провеждат до предсърдията;SA блок ІІІ степен – тук никое възбуждане възникнало в синусовия възел не може да излезе от него. Това води до продължителна липса на Р-вълни, съответно и на QRS-комплекси. В този случай възниква т.нар. заместителен ритъм от други части на сърцето, които имат свойството автоматизъм. Най-често това е АV-възела, по-рядко камерната мускулатура.
  • атрио- вентрикуларни блокове (АV-блокове) – тук се нарушава провеждането на импулсите от предсърдията към камерите. Този тип нарушения са чести в практиката. Те също биват няколко вида -АV блок І степен – при него всички предсърдни импулси достигат до камерите, но има известно забавяне. Най-често това нарушение е резултат на нарушено снабдяване на миокарда с кислород (исхемия), влияние на различни медикаментозни препарати (дигиталис, кордарон, бета-блокери) или в хода на повишена концентрация на калиеви йони в организма; АV блок ІІ степен – при него част от предсърдните импулси не достигат камерите и това се проявява с липсата на QRS-комплекс след Р-вълната. АV блокът ІІ степен има два варианта – тип Мьобиц 1 и тип Мьобиц 2. Разликата между двата варианта е мястото на увреждане. Освен това вторият подвид е значително по-опасно състояние, поради което наличието му често е индикация за поставянето на електрокардиостимулатор. Особен подвид АV блок ІІ степен е т.нар. тип 2:1. При него една Р-вълна се провежда и се последва от QRS-комплекс, следваща Р-вълна не се провежда и така се получава, че от всеки две последователни Р-вълни едната задължително не се следва от камерен комплекс. Това често отпадане на камерни комплекси влошава състоянието и може да доведе до т.нар. МАС-синдром (загуба на съзнанието със или без гърчова симптоматика, изпускане на тазови резервоари, липса на пулс, разширяване на зениците и силно спадане на кръвното налягане); АV блок ІІІ степен – наблюдава се напълно прекъсната проводимост между предсърдията и камерите. Предсърдията обикновено се възбуждат ритмично от синусовия възел, но никое от тези активирания не достига до камерите. Камерният ритъм в този случай се води от друго възбудно огнище. Т.е. в този случай и камерите, и предсърдията се съкращават ритмично, но между тези два ритъма няма нищо общо. Обикновено този вид нарушения е резултат на исхемична болест на сърцето, миокардити, вродени аномалии на проводната система на сърцето. Клинично АV блокът ІІІ степен може да бъде напълно асимптомен до разгърната картина на МАС-синдром.
Изключително често в кардиологичната практика се наблюдават т.нар. вътрекамерни блокове. При тях се наблюдава забавяне или прекъсване на провеждането на импулсите някъде в проводната система на камерите, т.е. в областта на двете бедра.
  • ляв бедрен блок – този вид нарушение не е типично за здравите хора. То обикновено се наблюдава при артериална хипертония, клапни пороци, исхемична болест на сърцето, миокардити, кардиомиопатии и други. При него настъпва забавено възбуждане и съответно съкращаване на лявата камера. Откриването на ляв бедрен блок в ЕКГ винаги насочва за патологично състояние и изисква подробно изследване за наличието му.
  • десен бедрен блок – налице е обикновено при обременяване на дясната камера в хода на пулмонална хипертония, миокарден инфаркт и други. Често се среща и при напълно здрави лица, дори и в детска възраст.