5. Какви са механизмите на възникване на ритъмно-проводните нарушения?

При нормални условия източникът на възбуждането в областта на сърцето е синусовият възел. Неговите импулси са тези, които посредством останалите елементи на възбудно-проводната система обезпечават правилната и ефективна помпена дейност на сърцето. Тази функция на синусовия възел се дължи на свойството на неговите клетки самостоятелно да генерират възбудни импулси, т.нар. автоматизъм. Ако обаче по някаква причина други клетки извън тези в синусовия възел придобият по-голяма склонност за самовъзбуждане, е налице отклонение в нормалния ритъм на човека.

В друг случай под влияние на външни стимули мембранният потенциал, типичен за всяка клетки, включително и за миокардните такива, става непостоянен и започва да осцилира, т.е. да трепти. Ако по някаква причина едно от тези трептения се окаже с по-голяма амплитуда от останалите, това води до възбуждане на клетката, която вече на свой ред става източник на възбудни импулси.
Най-често в практиката се наблюдава т.нар. re-entry механизъм. Състои се в повторно навлизане на възбудния импулс в дадена зона на проводната система или съкращаващия се миокард. В резултат на това възниква възбудно огнище.