7. Какво е лечението при епилепсия?

В терапията на епилепсиите най-съществено значение има медикаментозното лечение.
Епилепсията се отличава с висока ефективност на терапията - до 85%.
Започва се с един антиепилептичен медикамент. За лечението на припадъците се прилагат различни средства, като подборът зависи от характера на припадъците. Ефектът на един препарат не може да се оцени преди той да е прилаган поне 3-4 седмици . Ако въпреки постигането на необходимите плазмени лечебни концентрации на лекарството епилепсията не се повлиява, тогава медикаментът се заменя с друг .
Необходимо е да се провежда клиничен контрол и определяне на плазмената концентрация на приемания антиепилептичен медикамент.

В случаите когато чрез медикаментите не се постига задоволителен контрол над припадъците се говори за резистентна на медикаментозно лечение епилепсия. В такива случаи могат да се приложат различни хирургични методи на лечение. Най-общо те се състоят в премахване на епилептичното огнище или прекъсване на връзката му с мозъчните структури. При определени видове епилепсия и добра предварителна диагностика, хирургичното лечение може да осигури много добри резултати в повече от 80% от случаите.

При симптоматичните епилепсии се провежда лечение на основното заболяване. По този начин се цели да се премахне първопричината за епилепсията.

При епилепсиите лечението се прекратява след 2 до 5-годишен свободен от пристъпи период. Отменянето на лекарствата трябва да се извърши постепенно. При спиране на лечението е добре последните ЕЕГ, проведени след адекватна провокация, да са нормални. От голямо значение е да се проследи развитието на ЕЕГ след прекратяване на лечението.