1. Какво са предсърдните екстрасистоли?

Предсърдните екстрасистоли представляват преждевременно, избързващо по време съкращение на сърцето, предизвикано от импулси, изхождащи от предсърдията. Обикновено в предсърдието се оформя огнище на повишена възбудимост, от което изхождат възбудните импулси.

Характерна ЕКГ особеност на този вид аритмии е наличието на нетипична по конфигурация Р-вълна поради неправилното възбуждане на предсърдията. QRS-комплексът обаче  е нормален, тъй като по-нататък преждевременното възбуждане има същия ход на разпространение, както и нормалния възбуден импулс – АV-възел, сноп на Хис, ляво и дясно бедро и влакната на Пуркиние.

Друг типичен белег на тези екстрасистоли е наличието на непълна компенсаторна пауза, т.е. времето между появата на предсърдната екстрасистола и възникването на възбуден импулс от синусовия възел е по-малко от два нормални интервала между синусовите съкращения (между два QRS-комплекса). Обикновено предсърдните екстрасистоли не представляват значимо патологично отклонение. Често те са физиологични и не предполагат някакво лечение.

2. Какво е предсърдна тахикардия?

За предсърдна тахикардия говорим, когато се наблюдава ускоряване на сърдечната дейност обикновено над 160/мин. с правилен ритъм (разстоянията между отделните QRS-комплекси са еднакви) в резултат на импулси, изхождащи от огнище в предсърдията. Тя много прилича на синусовата тахикардия, само че тук в ЕКГ има характерна промяна в конфигурацияна на Р-вълната.

3. Какво е предсърдно трептене?

Предсърдното трептене е резултат от ектопично (ненормално) огнище в областта на предсърдията, което генерира импулси с честота 220-350удара/мин. По правило предсърдното трептене е израз на органично увреждане на сърцето, но понякота може да се регистрира и при други заболявания като тиреотоксикоза (повишена функция на щитовидната жлеза), метаболитни нарушения, интоксикации и други.

Характерните ЕКГ промени при този вид аритмия са липса на Р-вълни (вместо тях се наблюдават големи, еднакви по форма и амплитуда вълни на трептене, което водят до едно назъбване на изоелектричната линия), висока сърдечна честота и нормален по форма и продължителност QRS-комплекс. Често този вид нарушения се съчетават и с АV-блок.

4. Какво е предсърдно мъждене?

това е най-честата аритмия в клиничната практика, причина за около 1/3 от хоспитализациите по повод ритъмно-проводни нарушения. Предсърдното мъждене се характеризира с некоординирано активиране на предсърдията, съчетано с последващо нарушение на тяхната механична функция. Най-честите причини за това са исхемичната болест на сърцето (под формата на стенокардия или миокарден инфаркт), тиреотоксикоза, митрална стеноза (клапен порок, при който митралната клапа разположена между лявото предсърдие и лявата камера не се отваря напълно).

Типичните ЕКГ промени тук се изявяват в липса на Р-вълни, като тук за разлика от предсърдното трептене наличните вълни на осцилации са по-малки, по-хаотични, по-бързи и с променяща се форма и продължителност. Предсърдната честота е още по-висока - от порядъка на 350 до 600 удара в минута, като голям брой от тези съкращения не се предават на камерите с цел протекция на сърдечната дейност. Предсърдното мъждене често води до различни усрожнения като тромбемболични инциденти и развитие или усложняване на сърдечната недостатъчност. С цел профилактика на първите, пациентите с диагностицирано предсърдно мъждене често приемат орален антикоагулант.

Съществуват различни форми на предсърдно мъждене:

  • новооткрито
  • рецидивиращо (при наличие на 2 или повече пристъпа)
  • пристъпно (с продължителност от 2 минути до 7 дни, което има възможност за спонтанно възстановяване на нормалния синусов ритъм)
  • перманентно ( при което липсва възможност да се възстанови синусовия ритъм).

5. Какво представляват нодалните екстрасистоли и нодалната тахикардия?

Екстрасистолите, изхождащи от АV възела представляват преждевременни съкращения на сърцето, предизвикани от импулси на възбудно-проводната система в близост до АV-възела. По своята ЕКГ същност те много приличат на предсърдните екстрасистоли с тази разлика, че при тях Р-вълната е отрицателна във второ отвеждане.

Тахикардии от АV-възела (нодална тахикардия) – това представлява ускоряване на сърдечната дейност над 100 удара/минута, в резултат на импулси от АV-възела. В много отношения тя прилича на предсърдната тахикардия с тази разлика, че тук отново се наблюдават отрицателни Р-вълни във второ отвеждане и често PR-интервалът е скъсен.

6. Какво е надкамерна тахикардия?

Надкамерната тахикардия е сборно понятие, което се използва, когато поради високата честота не е възможно разграничаването между синусовата, предсърдната и нодалната тахикардия. Както беше споменато и по-горе, най-очебийната  разлика между посочените видове тахикардии се крие във формата и конфигурацията на Р-вълната. Когато обаче честота е изключително висока, Р-вълните не се различават една от друга, често даже не се и откриват. Фактът обаче, че камерните комплекси са нормални, показва, че огнището на патологични възбудни импулси се разполага над камерите, т.е. то може да се дължи на изменения в синусовия възел, предсърдията или АV-възела.