5. Какви са механизмите на възникване на ритъмно-проводните нарушения?

Както вече казахме, при нормални условия източникът на възбуждането в областта на сърцето е синусовият възел. Неговите импулси са тези, които посредством останалите елементи на възбудно-проводната система обезпечават правилната и ефективна помпена дейност на сърцето. Тази функция на синусовия възел се дължи на свойството на неговите клетки самостоятелно да генерират възбудни импулси, т.нар. автоматизъм. Ако обаче по някаква причина други клетки извън тези в синусовия възел придобият по-голяма склонност за самовъзбуждане, е налице отклонение в нормалния ритъм на човека.

В друг случай под влияние на външни стимули мембранният потенциал, типичен за всяка клетки, включително и за миокардните такива, става непостоянен и започва да осцилира, т.е. да трепти. Ако по някаква причина едно от тези трептения се окаже с по-голяма амплитуда от останалите, това води до възбуждане на клетката, която вече на свой ред става източник на възбудни импулси.
Най-често в практиката се наблюдава т.нар. re-entry механизъм. Състои се в повторно навлизане на възбудния импулс в дадена зона на проводната система или съкращаващия се миокард. Това се наблюдава обикновено при наличието на два успоредни пътя, през които може да мине един възбуден импулс. Обикновено единият от двата пътя има по-висока скорост на провеждане. В момента, когато двата пътя отново се срещнат, се получава един своевременен блок. Импулсът минал през пътя с по-бързо провеждане, създава една рефрактерност, т.е. по такъв начин променя клетките, че за определен интервал от време те не могат да реагират на повторни възбудни импулси. И така, когато до тях достигне импулсът, преминал по пътя с по-бавно провеждане, тези клетки не реагират и остават невъзбудени. Това е нормалното провеждане на импулсите. Ако обаче по някаква причина настъпи блок в провеждането не на бавния, а на бързия импулс, първият импулс може ретроградно да навлезе в бързия път и да премине постепенно в бавния. Така се оформя едно многократно циркулиращо възбуждане.