6. Как се лекуват мозъчните тумори?

Лечението на мозъчните тумори зависи от техния вид и локализация, от състоянието на пациента и неговите желания както и от множество други фактори. Лечението на мозъчните тумори може да се раздели на хирургично и нехирургично.

Най-често хирургията е първата стъпка в лечението на мозъчните тумори. Операцията има за цел да отстрани максимална част от тумора. По този начин, от една страна се премахва притискането на мозъчните структури, а от друга се взима материал за хистологично изследване. Хистологичното изследване се извършва под микроскоп и след  специално оцветяване на тъканите. Така се установява точния произход на туморните клетки, а от там и необходимостта от допълнително лечение и прогнозата. Понякога цялостно премахване на тумора е невъзможно. В тези случаи се цели да се намали неговия обем, с което да се подобри резултата от евентуално последващите химио- и лъчетерапия както и да се забави развитието на заболяването. Взимането на материал за хистологично изследване само по себе си е показание за операция, защото само така може със сигурност да се определи природата на тумора.

Специалистите, които извършват оперативното лечение на мозъчните тумори са неврохирурзите. През последните десетилетия в неврохирургията бяха утвърдени множество технически нововъведения, които правят интервенциите по-сигурни и щадящи за пациента. В съвременните условия почти всички операции се извършва с операционен микроскоп, под голямо увеличение, което позволява изключителна прецизност. Ползват се специално разработени за целта микроинструменти. Вече широко си прилагат невроендоскопията, интраоперативен ултразвук и невронавигацията.

Нехирургичното лечение обхваща множество методи:

  • наблюдение – макар и в много редки случаи, при някои тумори се подхожда с изчаквателно поведение – проследява се тяхното развитие във времето. Неврохирургът трябва да прецени, дали такъв подход е удачен във вашия случай.
  • медикаменти – някои от медикаментите повлияват симптомите, причинени от мозъчните тумори. Например кортикостероидите намаляват главоболието предизвикано от отока на мозъка, който се образува около някои тумори. Приложението на медикаментите става най-често по преценка на невролог или неврохирург.
  • химиотерапия – при това лечение се използват медикаменти, които имат токсичен ефект върху туморните клетки. Тези медикаменти понякога имат и преходен негативен ефект върху организма, тъй като нарушават производството на кръвни клетки с произтичащи от това анемия и намаляване на имунитета. Не всички тумори на нервната система са подходящи за химиотерапия. Дали е необходимо провеждането на химиотерапия и каква точно да бъде се преценява от невроонколог.
  • лъчетерапия – при това лечение се използват високоенергетични лъчи, които да окажат токсичния си ефект върху туморната тъкан. Тъй като лъчетерапията може да увреди и здравата нервна тъкан е необходим много прецизен контрол и планиране на процедурата. Когато трябва да се облъчват малки обеми, това може да стане със специална апаратура – гама-нож. При гама ножа се постига много висока прецизност на облъчването, но той е приложим само при обеми от няколко кубически сантиметра.