4. Спинални тумори

Пациентите с централна неврофиброматоза често имат множествени спинални тумори с различен хистологичен вид. Менингиомите и шваномите са най-честите спинални тумори при NF2. Компресията на гръбначния мозък в гръбначния канал води до квадрипареза или парапареза. Освен сериозните увреждания, които причиняват затруднения на пациентите да се включват в ежедневните дейности на живота, допълнителната заболеваемост е свързана с вторични увреждания като пикочо-полови инфекции, пневмонии, епилептични припадъци. Шваномите обикновено са с форма на гира в интервертебралния форамен.
Епендимомите и астроцитомите на гръбначния мозък често се срещат при пациенти с NF2, но те са с бавен растеж и рядко изискват хирургично лечение. Тези интрамедуларни тумори са с честота от 5 до33% от засегнатите индивиди.