1. Какво представлява псориатичния артрит?

Псориатичният артрит е хроничен възпалителен артрит, който често се асоциира с псориазис. Поне 5% от пациентите с псориазис развиват псориатичен артрит.Връзката между псориазис и артрит е направена за първи път през 19 век, но псориатичния артрит не е бил клинически отдиференциран от ревматоидния артрит до 1960 год. Точно дифениране на псориатичен артрит все още е трудно, поради липса на специфични биологични тестове. Най-често е серонегативен олигоартрит при пациенти с псориазис. По-редки, но характерни белези при псориатичния артрит са засягане на дисталните стави и arthritis mutilans. Псориатичния артрит се класифицира като серонегативна спондилоартропатия, тъй като 50% от пациентите имат спондилоартопатия, асоциирана с HLA-B27.

Честотата на псориатичния артрит варира между 1-40%, в зависимост от проучваната популация. Значението на расовата принадлежност не е проучено добре. Хората от бялата раса са засегнати по-често в сравнение с останалите.

Мъжете и жените са засегнати еднакво. Мъжете се засягат по-често от спондилитната форма, а женте от ревматоидната.

Псориатичният артрит обикновено се развива през 4-то до 6-то дессетилетие от живота, но може да възникне във всяка възраст.