1. Каква е епидемиологията на рака на правото черво?


Ракът на ректума, наред с този на дебелото черво, е зачестяваща през последните години патология, като за нашата страна се нарежда на второ място, след рака на белия дроб, постепенно измествайки стомашния рак. Тенденцията за увеличаване бройката на заболелите у нас е в тясна връзка с някои рискови фактори и постепенно доближава честотата на страни с висок икономически статус, като тези от северна Европа, САЩ, Нова Зеландия и Австралия. В противоположната страна е стандартизираната заболеваемост от под 1 на 100 000 в страните от Азия и Африка, корелираща с дефинитивни разлики на хранителния режим и превантивни моменти.

В голям процент от случаите се засяга проксималната ректална част и прехода на сигмовидното в право черво, но наред с това засягането на близките до аналния ръб сегменти поставят редица въпроси по отношение на оперативно-тактическото поведение, така и на дългосрочните резултати и качеството на живот. Не без значение е и фактът, че късното откриване понякога представя трудно решими казуси, скъпо и малко ефективно лечение и сериозни социално сриване на индивида, изискващи много средства, координирани мероприятия и ангажираност на медицинската общност на всички нива. Въпреки, че заболяването се характеризира с нарастваща честота с възрастта, прави впечатление относителното му "подмладяване" и засягането на хора в трудоспособна възраст.

През 2000 година новите случаи в света са 498 754 при мъжете и 445 963 при жените. Смъртността е съответно 254 816 при мъжете и 237 595 при жените. По данни от Националния Раков Регистър средната заболеваемост за нашата страна от колоректален карцином е 43,1/100 хил.(20,8/100 хил.само за ректум) за 1999 година, което заема средно място в кривата в световен мащаб. Изразената тенденция за увеличаване броя на заболелите се обективизира чрез нарастване със средно 4% на новодиагностицираните годишно случаи. За сравнение, регистрацията за 1989 показва процент от порядъка на 26.6/100 хил. души с колоректална локализация. Заболеваемостта в Германия само от карцином на правото черво е 30/100 хил., а в Австралия един на всеки 18 мъже (една от 26 жени) до 75 години развива това заболяване. За преобладаването на мъжкия пол при разпределението на кривата все още няма надеждно обяснение в литературата.