10. Какво представлява биполярното афективно разстройство?

Разстройство, характеризиращо се с повтарящи се епизоди, при които настроението или равнището на активност на болния са същестено нарушени. Тези нарушения в някои случаи се изразяват в повишаване на настроението, увеличена енергия и активност (мания, хипомания), а в други- в понижаване на настроението, намалена енергия и активност (депресия).

В различните терапевтични и диагностични школи разстройството е наричано Манийно-депресивна психоза, Циклотимия и Циклофрения. В последната редакция на международната класификация на болестите е прието наименованието Биполярно афективно разстройство, от една страна за да има единност на диагностиката в света, от друга страна, за да се избегне погрешната асоциация на заболяването с Шизофрения поради съдържащите се в терминологията понятия като психоза, -френия.