1. Какво е лечението на биполярното афективно разстройство?

Основната група медикаменти са т. нар. тимостабилизатори (стабилизатори на настроението). Това са препарати, които имат стабилизиращо действие върху емоциите и останалите психични процеси. Извън пристъпите на мания или депресия тази група лекарства имат регулиращ и профилактичен ефект. Основни представители на групата са Литий, Карбамазепин и солите на валпроевата киселина. Тези препарати намаляват продължителността и броя на болестните фази и удължават светлите интервали. По време на болестен епизод, особено когато е свързан с психотични симптоми допълнително се прилагат антипсихотични медикаменти и/или антидепресанти, съобразно полярността на пристъпа (мания или депресия).

Във фазата на профилактика освен медикаментозната терапия значение имат и психотерапевтичните интервенции и рехабилитация, включващи обучение на пациента и неговите близки в ранно разпознаване на симптомите и навременно специфично лечение. Това дава възможност за по-добра дългосрочна прогноза и намалява рисковете от инвалидизиране и социална дисфункция.