1. Каква е прогнозата на сифилиса?

Пациентите, при които е установен сифилис според нормативните документи в страната подлежат на проследяване от специалист дермато-венеролог. Това проследяване е клинично и серологично – осъществява се проследяване на титъра на анти-кардиолипиновите антитела. Този титър се променя във времето и понижаването му е показател за ефективност на проведената терапия. Това серологично проследяване продължава от 1 до 3 години в зависимост от стадия на болестта, в който е проведено лечението. Единствено пациенти с третичен сифилис или сифилис на сърдечно-съдовата система трябва да бъдат проследявани по-дълго с оглед навременното установяване на усложнения.

За пациентите с ранен сифилис прогнозата е добра в случай, че се проведе навременно лечение. При засягане на нервната система лечението също може да бъде успешно без риск от допълнителни усложнения. При пациенти с третичен сифилис прогнозата зависи от давността и степента на развитие на болестта. Изключително важно при случаите с висцерален и невросифилис е да се проведе обстоен преглед за търсене на възможните усложнения, което би имало отношение към определяне на дозировката при лечение.

При бременните жени прогнозата на всеки случай се преценява индивидуално, тъй като зависи както от фазата на инфекцията, така и от срока на бременността при поставяне на диагнозата. Независимо от тези факти обаче установяването на положителни серологични тестове за сифилис изисква провеждане на лечение с кристален Penicillin и проследяване на майката и детето след раждането.