4. Как се класифицира простатния карцином?

Най-често използвана е ТNM класификацията

 • ТХ-първичен тумор не може да бъде установен клинично
 • ТО-липсват данни за пъвичен тумор

Т1-клинично неустановим тумор, който не може да бъде палпиран или визуализиран посредством методите на образната диагностика

 • Т1а-тумор в по-малко от 5% от изследваната тъкан
 • Т1b-тумор в повече от 5% от изследваната тъкан
 • Т1c-тумор установен чрез иглена биопсия(поради повишен PSA)

Т2-палпируем тумор ограничен в границите на простатата

 • Т2а-тумор включващ половин лоб или по-малко
 • Т2b-тумор включващ повече от половин лоб, но не и двата
 • Т2с-тумор включващ двата лоба

Т3-тумор простиращ се извън простатната капсула

 • Т3а-унилатерална ектракапсуларна екстензия
 • Т3b-билатерална екстракапсуларна екстензия
 • Т3с-тумор с инвазия в семенните мехурчета

Т4-туморът е фиксиран или е налице инвазия в съседни анатомични сруктури, различни от семенните мехурчета

 • Т4а-туморът е с инвазия във външния сфинктер, мехурната шийка и/или ректума
 • Т4b-туморът е с инфилтрирал леваторния мускул и/или е фиксиран за тазовата стена

N - степен на засягане на лимфни възли

 • NХ-не могат да бъдат установени клинично засегнати регионални лимфни възли
 • NO-липсват данни за засегнати регионални лимфни възли
 • N1-метастаза в регионален лимфен възел d 2 см. в диаметър
 • N2-метастаза в регионален лимфен възел > 2см. , но d 5 см. в диаметър или множество засегнати лимфни възли . никой от които > 5 см. в диаметър
 • N3-метастаза в лимфен възел >5 см. в диаметър

М - наличие на метастази

 • МХ-наличието на далечна лимфна метастаза не може да бъде клинично установена
 • МО-липсват данни за далечни лимфни метастази
 • М1-налични далечни лимфни метастази
 • М1а-нерегионална лифна метастаза
 • М1b-в кост
 • М1с-други локализации

Използва се хистологична класификация, която отчита диферецияцията и се означава с буквата G

 • GX-няма степенуване
 • G1-високодиференциран
 • G2-умеренодиференциран
 • G3-нискодиференциран
 • G4-недиференциран