9. Как се прилагат антагонистите на алдостероновите рецептори (спиронолактон)?

Препоръчва се при напреднала СН – ІІІ-ІV ФК в комбинация с АСЕІ и диуретици подобрява преживяемосттаи редуцира заболеваемостта.

Препоръки при започване и дозиране на терапия със спиронолактон:

  • да се прецени дали пациентът има напреднала сърдечна недостатъчност, независимо от терапията с АСЕ-инхибитори
  • да се провери серумният К - под 5,0 mmol/l и креатинин под 250 јmol/l
  • да се започне с 25 мг спиронолактон
  • да се провери креатини и К след 4-6 дни
  • ако К е 5-5.5 mmol/l да се намали дозата на половина, а ако е над 5.5 mmol/l да се спре спиронолактона
  • ако след 1 месец симптомите персистират и има нормокалиемия, да се увеличи дозата на 50мг, след 1 седмица контрол на К и креатинин.