5. Как се прилагат антиаритмиците?

Клас І медикаментите трябва да се избягват поради проаритмичния им ефект и неблагоприятното отражение върху хемодинамиката.

Клас ІІ бета блокерите сигнификантно намаляват случаите на внезапна сърдечна смърт. Индицирани са и при непродължителните камерни тахикардии сами или в комбинация с амиодарон или нефармакологично лечение.

Клас ІІІ Амиодаронът е ефективен при камерни и надкамерни аритмии. Може да се използва за възстановяване на синусов ритъм при предсърдно мъждене (дори при увеличени предсърдия) или да подпомогне леоктрокардиоверзио. Той е единственият антиаритмик без клинично изявен негативен инотропен ефект.

Големите проучвания не демонстрират ефект върху смъртността при профилактично лечение с амиодарон на безсимптомни непродължителни камерни тахикардии при пациенти със сърдечна недостатъчност. Трябва да се има предвид и рискът от странични ефекти като хипер- и хипотиреоидизъм, хепатит, белодробноа фиброза, невропатия. Малките дози -100 – 200 мг намаляват този риск.

Дофетилид - нов клас ІІІ антаритмик, не е показал ефект върху общата смъртност и следователно е безопасен при пациенти със сърдечна недостатъчност.