4. Какви други мероприятия се прилагат?

 • кислородотерапия - използва се при лечението на острата сърдечна недостатъчност. При пациенти с кор пулмонале, продължителната кислородотерапия редуцира смъртността.
 • хирургичната терапия трябва да е етиологичнао насочена и включва на първо място реваскуларизация и навременна корекция на клапните пороци
 • реваскуларизация - при пациенти със сърдечна недостатъчност от исхемичен произход реваскуларизационните процедури се прилагат с нарастващ успех, защото хроничната камерна дисфункция не се дължи само на некроза, но и на обратима хипо- и акинезия , поради хибернация и стънинг на миокарда. Тежката сърдечна недостатъчност (ІV ФК) е свързана с по-голяма смъртност при реваскуларизационна хирургия, отколкото леката и умерена сърдечна недостатъчност. Off- pump – хирургията може да намали периоперативната смъртност.
 • хирургия на митралната клапа - прилага се при тежка сърдечна недостатъчност с тежка митрална регургитация (включително и вторична при левокамерна дилатация - реконструктивни операции)
 • кардиомиопластика – прилагана е само при ограничен брой пациенти и не може да се разглежда като алтернатива на трансплантацията
 • парциална вентрикулотомия(пластика на митрална клапа) - също не може да се разглежда като алтернатива на трансплантацията
 • пейсмейкър имплантация - използва се при обичайните индикации при брадикардия (за предпочитене е АV синхронизирано пейсиране), както и свременната ресинхронизираща терапия (с бивентрикуларен пейсинг) при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност и междукамерни и вътрекамерни нарушения в проводимостта. Ресинхронизацията води до съществено подобрение на симптомите и физическия капацитет.
 • имплантируем кардиовертер дефибрилатор - при пациенти с документирана продължителна камерниа тахикардия и (или камерно мъждене - доказана ефективност за лечение на рецидивите на тези аритмии). Подобрява преживяемостта на пациенти с редуцирана левокамерна функция, преживели сърдечен арест.
 • радиофреквентна катететрна аблация - може да е полезна при избрани пациенти с пароксизмални тахикардии и при някои с предсърдно мъждене. Все още няма достатъчно информация за значението и при продължителна камерна тахикардия.
 • камерни подпомагащи устройства и изкуствени сърца - използват се за ограничен период от време като мост към трансплантация
 • ултрафилтрация - използва се при пациенти с белодробен оток и рефрактерна сърдечна недостатъчност