3. Кога се прилага сърдечна трансплантация?

Тя е решение при пациенти с терминална сърдечна недостатъчност, които нямат алтернатива за лечение. Въпреки, че няма проведени контролирани проучвания, счита се сърдечната трансплантация съществено подобрява преживяемостта, физичесия капацитет и качеството на живот. При съвременната тройна имуносупресивна терапия петгодишната преживяемост е 70- 80 %. Освен недостига на донорски сърца, основен проблем е отхвърлянето на алографта, негативните последствия на имуносупресията - инфекции, хипертония, бъбречна недостатъчност, неоплазми, както и коронарната болест на трансплантанта.

Противопоказания за сърдечна трансплантация:

 • алкохолизъм и наркомания
 • отказ за сътрудничество от пациента
 • хронични ментални заболявания, които не могат да бъдат контролирани
 • лекувано неопластично заболяване с по-малко от 5 г. ремисия
 • системни заболявания с многоорганно засягане
 • неовладяна инфекция
 • тежка бъбречна недостатъчност - креатининов клирънс под 50 мл/мин. или кретинин над 250 микромол/л.
 • фиксинирана пулмонална хипертония
 • скорошни тромбоемболични усложнения
 • незлекувана язва
 • сериозно чернодробно заболяване
 • други болести с лоша прогноза