12. Как се прилагат АСЕ-инхибиторите?

Те са медикаменти на първи избор при пациенти с понижена левокамерна функция – ФИ под 40 –45 %. АСЕ-инхибиторите сигнификантно подобряват преживяемостта, намаляват симптомите и редуцират хоспитализациите. При наличие на задръжка на течности се започва с АСЕ-инхибитори и диуретик. Дозата на АСЕ-инхибиторите трябва да бъде увеличавана до таргетната доза установена от големите рандомизирани проучвания (ако е толерирана).

АСЕ-инхибитор

Начална доза

Таргетна поддържаща доза

Benazepril

2,5 мг

5-10 мг два пъти дневно

Captopril

6,25 мг три пъти дн.

25-50 мг три пъти дн.

Enalapril

2,5 мг

10 мг два пъти дневно

Lisinopril

2,5 мг

5-20 мг дневно

Quinapril

2,5 –5 мг.

5-10 мг дневно

Perindopril

2 мг

4 мг дневно

Ramipril

1,25-2,5 мг

2,5-5 мг два пъти дневно

Cilazapril

0,5 мг

1-2,5 мг дневно

Fosinopril

10 мг

20 мг днвно

Trandolapril

0.5-1 мг

4 мг дневно

Важни странични ефекти на АСЕ- инхибиторите са хипотония, синкоп, бъбречна недостатъчност, хиперкалиемия и ангиоедема. Кашлицата може да е симптом на сърдечна недостатъчност или придружващо заболяване, но суха кашлица може да има при терапия с АСЕ-инхибитори. Алтернатива са Ангиотензин–рецепторните блокери или високи дози нитрат и хидралазин. Абсолютни контраиндикации за АСЕ-инхибиторите са двустранна стеноза на бъбрецните артерии, бременност и ангиоедема при предишна терапия с АСЕ-инхибиторите.

Ангиотензин–рецепторните блокери се имат предвид при пациенти, които не понасят АСЕ-инхибиторите , макар че все още не е ясно дали са толкова феективни за редукция на смъртността, колкото са АСЕ-инхибиторите. Комбинацията от АСЕ-инхибитори и блокери на ангиотензицонивте рецептори може да намали симптомите и хоспитализациите поради сърдечна недостатъчност.

Препоръки при започване на АСЕ- инхибитор:

 • да се преразгледа нуждата и дозата на диуретиците и вазодилататорите
 • да се избяват ексцесивни диурези преди лечението. Да се редуцират или да не се започват диуретици, ако е възможно.
 • да се започне лечението вечер в легнало положение, за да се минимализира негативния ефект на хипотонията
 • да се започва с ниска доза и постепенно да се титрира до таргетната
 • ако бъбречната функция се влоши съществено, да се спре лечението
 • да се избягват калий съхраняващи диуретици при започването на терапията
 • да се избягват нестероидни противовъзпалителни средства
 • да се проследят артериалното налягане, показателте за бъбречна функция и електролити преди началото, 1-2 седмици след всяко повишаване на дозатаи впоследствие на 3-6 месеца

Следните пациенти трябва да бъдат следени от специалист:

 • неизвестна причина за СН
 • систолично АН под 100 мм Нg
 • серумен креатинин над 150 mmol/l
 • серумен натрий под 135 ммол/л
 • тежка СН
 • клапна болест като първична причина