10. Как се прилагат бета-блокерите?

Препоръчват се при сърдечна недостатъчност от ІІ – ІV ФК по НИХА с исхемичен и неисхемичен произход и намалена левокамерна фракция на изтласкване, в допълнение на стандартната терапия с АСЕ-инхибитори и диуретици. Бета-блокерите са показани при всички пациенти с левокамерна дисфункция след миокарден инфаркт, независимо от това дали има симптоми на СН

Препоръки при започване на терапия с бета блокери:

 • пациентите трябва да са на базисна терапия с АСЕ-инхибитори и диуретици
 • трябва да са в относително стабилизирано състояние - без нужда от иннотропни агенти и без прояви на маркантна задръжка на течности
 • трябва да се започне с малки дози и постепенно - през 1-2 седмици да се титрира до доказаните в големи клинични проучвания поддържащи дози (или до максималната поносима доза)
 • транзиторно влошаване на състоянието, хипотония или брадикардия могат да възникнат през титрационния период , а ислед това
 • пациентите трябва да се мониторират за влошаване на симптоматиката, хипотония или брадикардия
 • при влошаване на симптомите първо да се увеличи дозата на диуретика или аСЕ-инхибитора, след което ако е необходимо временно да се редуцира дозата на бета- блокера
 • при хипотония първо да се редуцира дозата на вазодилататорите, след което да се намалява дозата на бета блокера , ако е необходимо
 • при брадикардия първо да се редуцира дозата или да се спрат другите брадикардни медикаменти, и след това да се редуцира дозата на бета- блокера, ако е необходимо
 • винаги да се опитва повторно включване на бета блокера или покачване на дозата, когато пациентът се стабилизира
 • при необходимост от инотропна поткрепа на декомпенсиран пациент на бета-блокер, трябва да се предпочитат фосфодиестеразните инхибитори, тъй като техният ефект не се антагонизира

Следните пациенти трябва да бъдат изпратени за лечение от специалист:

 • тежка сърдечна недостатъчност – ФК ІІІ- ІV
 • неизвестна етиология
 • релативни контраиндикации - брадикардия, хипотония
 • непоносимост към ниските дози
 • предишна употреба на бета блокери ипрекъсване поради симптоми
 • подозирана астма ли бронхиално заболяване

Контраиндикации за бетаблокери при пациенти със сърдечна недостатъчност:

 • астма
 • бронхиално заболяване
 • симптоматична брадикардия или хипотония

Бета-блокер

Начална доза /мг/

Стъпки на титрация /мг/дн/

Таргетна доза /мг/дн/

Титрационе период

Bisoprolol

1.25

2.5;3.75;5;7.5;10

10

Седмици-месец

Metoprolol tartarate

5

10;15;30;50;75;100

150

Седмици-месец

Metoprolol succinate CR

12.5/25

25;50;100;200

200

Седмици-месец

Carvedilol

3.125

6.25;12.5;25;50

50

Седмици-месец

Nebivolol

1.25

1.25; 2.5;5;10

10

Седмици-месец