1. Какво е анализ на епикардна/перикардна тъкан?

Хистологията при епикардна/перикардна биопсия може да установи диагнозата при неопластичен перикардит и туберкулоза.

Диагнозата вирусен перикардит може да бъде установена с PSR техниката с много по-голяма сензитивност и специфичност в сравнение с изолирането на вирус в течност или тъкан. Имунохистохимията, особено IgG, IgM, IgA и свързването на комплемента увеличават сигнификантно диагностичната стойност на епикардната биопсия.

Специфичността на имуноглобулиновото свързване при автореактивен перикардит е 100%. Свързването на комплемента се намира главно при автореактивен перикардит и рядко при неопластичен.

Малигненият мезотелиом може да бъде разграничен от пулмоналния аденокарцином чрез имунохистохимично изследване за СЕА, сърфактант апопротеин, Lewis a, Tn антиген. Болшинството (78%) от малигнените мезотелиоми експресират кератин, но СЕА и сърфактант апопротеин не се откриват при никакъв мезотелиом.

Пулмоналният аденокарцином експресира не само кератин (100%), но също така СЕА (62%) и сърфактант апопротеин (62%). Експресията на Lewis a кръвно групов антиген и Tn антиген се открива в 76%, съответно 62% при пулмонален аденокарцином, но само при един мезотелиом се среща Lewis a антиген.