1. Какво е перикарден излив при бременност?

Не съществуват данни, че бременността предразполага към перикардни заболявания. Много бременни жени обаче, в третия триместър развиват минимален до среден хидроперикард, клинично безсимптомен. Сърдечната компресия е рядка. ЕКГ промените при остър перикардит при бременни трябва да бъдат добре изразени и разграничени от леката депресия на ST сегмента и променените Т вълни, наблюдавани при нормална бременност.

По време на бременността се изявява съществуваща безсимптомна констрикция поради увеличение на кръвния обем. При повечето перикардни нарушения се процедира както при пациентки, които на се бременни. Предпазливост е необходима, т.к. високите дози аспирин могат да доведат до преждевременно затваряне на дуктус артериозус, а колхицинът е противопоказан при бременност.

Перикардиотомията и перикардектомията могат да бъдат извършени при необходимост и не носят риск за следващи бременности. Феталната перикардна течност може да бъде определена ехографски след 20-та гестационна седмица и нормално е 2 мм или по-малко в дълбочина. По-голямо количество течност повдига въпроси за хидропс на плода, Rh болест, хипоалбуминемия, имунопатия, предадена от майката микоплазмена или друга инфекция или неоплазма.

Процедура

Показания

Интерпретация при бременност

Pulsus paradoxus

Диагноза сърдечна тампонада

Може също така да се има пред вид при:

· Нормална късна бременност без перикарден излив

· Хроничен констриктивен перикардит (~ 50%)

· Бронхиална астма / емфизем

· Белодробна емболия

· Екстремно напълняване

· Хиповолемичен шок

ЕКГ

Остър перикардит

ЕКГ промените при остър перикардит трябва да се разграничат от промените при нормална бременност

· QRS оста се променя в лява или дясна

· ST депресия или променена Т вълна

· Малък Q зъбец и инвертирана Р вълна в ІІІ отвеждане, които варират при дишане, по-голяма амплитуда на R зъбеца във V2

· Синусова тахикардия, предсърдни и/или камерни екстрасистоли

Торакална рентгенография

Изчислената радиация за матката е ниска (0,2-43,0 mrad), но е най-добре да се избягва при бременност.

~Суспектна сър-дечна тампонада или хемоперикард при аортна дисе-кация, ако ЕхоКГ не е достъпна.

~Гръдна травма.

~Съмнение за туберкулоза / неоплазма

· Сърцето може да изглежда уголемено (хоризонтално позициониране)

· Петна в белия дроб могат да имитират белези на преразпределение на кръвотока (ЛК недостатъчност при перимиокардит)

Малък перикарден излив често се намира в ранния постпартален период, резорбиращ се спонтанно 1-2 седмици след раждането

ЕхоКГ

Перикарден излив / тампонада.

Хемоперикард при аортна дисекация.

Уголемени десни кухини (лявастранично положение)

Непроменен / леко увеличен ЛК систолен размер

ЯМР (безопасността не е напълно доказана)

Хемоперикард при аортна дисекация

Swan-ganz катетеризация

Потвърждава сърдечна тампонада или констрикция

Сърдечна катетеризация (висока радиационна доза - ~ 500 mrad, дори при подходяща пелвикална защита)

Констриктивен перикардит (когато настъпи сърдечна недостатъчност през бременността на пациентка с констриктивен перикардит, особено ако е обмисляна сърдечна хирургия, сърдечната катетеризация е необходима за подкрепяне на диагнозата и за изключване на съпътстваща коронарна артериална болест при пациентки с няколко рискови фактора и възраст > 35 години.

Хемоперикард при аортна дисекация

Предпочита се брахиален достъп (намаляване на радиационната експозиция)

Подходяща защита (да се поддържа минимално експониране)

Перикардиоцентеза

Само при тампонада или при пациентки в критично състояние

Под ЕхоКГ контрол когато е възможно, за да се избегне облъчване на плода.

Перикардиоскопия и епикардна / перикардна биопсия

Само по витални индикации

Облъчването на плода е еднакво с това при сърдечна катетеризация